Aktualności

 • Zdrowie

  Hospicjum św. Ojca Pio podsumowało 20. rok działalności

  Ubiegły 2019 rok był wyjątkowym okresem w rozwoju organizacji − ogromnym nakładem pracy udało się jej zdobyć pieniądze i wdrożyć w życie dwa projekty oferujące osobom starszym, niesamodzielnym usługi opiekuńcze i zdrowotne w miejscach ich zamieszkania.

 • Zdrowie

  Apel do kobiet w ciąży!

  Wszys­tkie szpi­tale w wojew­ództwie śląskim otrzy­mały rekomen­dacje doty­czące postępowa­nia w przy­padku kobiet ciężarnych z rozpoz­naniem COVID-​19 lub podejrze­niem zakaże­nia koronawirusem. Wyz­nac­zone są szpi­tale, które wskazane są jako właś­ciwe do prowadzenia, izo­lacji i opieki nad ciężarną z pode­jrze­niem zakaże­nia wirusem COVID-​19.

 • Zdrowie

  Całkowity zakaz odwiedzin pac­jen­tów Szpi­tala Powia­towego w Pszczynie

  Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, dyrekcja Szpitala Powiatowego w Pszczynie wprowadziła całkowity zakaz odwiedzin pacjentów. Wstrzymano także pracę poradni chirur­gicznej i ortope­dy­cznej, zakładu rentgen­odi­ag­nos­tyki (TK i RTG), zakładu reha­bil­i­tacji oraz lab­o­ra­to­rium anal­i­ty­cznego.

 • Zdrowie

  Przekaż 1% podatku na rzecz Szpitala Powiatowego w Pszczynie

  Dzięki akcjom społecznym w 2019 roku mieszkańcy przekazali na rzecz Szpitala Powiatowego w Pszczynie ponad 61 tys. zł. - Za tę pomoc bardzo dziękuję i proszę samorządy, mieszkańców i instytucje o trwanie w sojuszu na rzecz szpitala - mówi starosta Barbara Bandoła.

 • Zdrowie

  Kolejne sprzęty dla szpitala

  Wspólne działanie gmin i powiatu zaowocowało kolejnymi zakupami dla pszczyńskiej placówki. Sprzęty trafiły na blok operacyjny i do centralnej sterylizatorni.

 • Zdrowie

  Jest kontrakt na badania tomografem

  Od 1 grud­nia 2019 r. Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie uzyskał kon­trakt na wykony­wanie badań tomo­grafii kom­put­erowej na NFZ.

 • Zdrowie

  20 tys. zł na rzecz szpitala

  Zarząd i załoga Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia Sp. z o.o w Czechowicach-Dziedzicach przekazali darowiznę na rzecz Szpitala Powiatowego w Pszczynie