Powiat pszczyński - podstrona

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatu Pszczyńskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2005-01-20
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

 • niektóre dokumenty, które opublikowaliśmy na stronie internetowej są niedostępne cyfrowo. Najczęściej wynika to z tego, że nie tworzyliśmy ich sami, ale otrzymaliśmy je od innych osób
 • dokładamy wszelkich starań, aby dokumenty wytwarzane przez pracowników Starostwa i zamieszczane na stronach spełniały wymogi dostępności, a informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny
 • dokładamy wszelkich starań, aby dokumenty wytwarzane przez pracowników Starostwa i zamieszczane na stronach spełniały wymogi dostępności, a informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny
 • część filmów nie posiada audiodeskrypcji (opisów głosowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku)
 • do wszystkich filmów zamieszczanych na stronie dodawane są napisy. Należy je jednak włączyć.
 • niektóre grafiki zamieszczone na stronie nie posiadają opisów alternatywnych, staramy się uzupełniać je na bieżąco, wynika to z dużej ilości publikowanych zdjęć
 • elektroniczny system rezerwacji E-kolejka - nie jest w pełni dostosowany do obsługi przez osoby z niepełnosprawnością wzroku

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-17.
Oświadczenie aktualizowano dnia: 2024-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Agileo.it Human Value Sp. z o.o. oraz samooceny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Katarzyną Grandą, k.granda@powiat.pszczyna.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 449 23 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie.

Skargę można złożyć pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna lub drogą elektroniczną: powiat@powiat.pszczyna.pl

Informacje o tym, jak złożyć skargę oraz wzór wniosku znajdziesz w zakładce "Dostępność" na stronie internetowej Powiatu Pszczyńskiego.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10

 • W pobliżu starostwa znajduje się Centrum Przesiadkowe oraz dworzec PKP
 • Do budynku prowadzą trzy wejścia. Główne wejście znajduje się od strony ul. 3 Maja. Wejście to jest nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchu, bo prowadzą do niego schody. Po obu stronach schodów na odpowiednich wysokościach zamontowane są poręcze. Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się od strony parkingu, gdzie zainstalowano dźwig dla osób niepełnosprawnych. Tuż przy tym wejściu wyznaczone zostały także dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Nad wejściem głównym umieszczony jest głośnik systemu TOTUPOINT naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Kolejne znaczniki TOTUPOINT znajdują się na parterze przy windzie i na piętrze przy sali narad.
 • Przy wejściu głównym znajduje się plan tyflograficzny parteru. Od wejścia do planu i punktu obsługi klienta prowadzi ścieżka naprowadzająca. Kolejna tyflomapa znajduje się na pierwszym piętrze po lewej stronie od wyjścia z windy. Plan tyflograficzny na każdym piętrze zawiera legendę ze spisem pomieszczeń oraz odwzorowanie rzutu piętra wraz z numerami poszczególnych biur. Tyflomapa opisana jest alfabetem Braille’a.
 • Przy wejściu głównym i przy wyjściu z windy znajdują się tablice informacyjne z planem budynku.
 • Punkt Obsługi Klienta znajduje się na wprost wejścia głównego, drogę do Punktu Obsługi Klienta z windy wskazują tablice kierunkowe.
 • Pętla indukcyjna znajduje się w Punkcie Obsługi Klienta oraz w pokoju nr 1 - Pokoju indywidualnej obsługi klienta. Dostępna jest także przenośna pętla w Wydziale Komunikacji i Transportu oraz w sali narad. Dostępne są również pętle przenośne. Każdy ma możliwość zgłoszenia potrzeby skorzystania z pętli indukcyjnej.
 • Tabliczki przy drzwiach do pomieszczeń biurowych posiadają opisy wydziałów w alfabecie Braille’a. Schody w budynku oznaczone są kontrastowo. Przed zejściem ze schodów w głównej klatce schodowej zamontowano ostrzegawczy pas z wypustkami.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze jak i na I piętrze. Na parter oraz pierwsze piętro można wjechać dźwigiem do przewozu osób.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku, w końcu korytarza po prawej stronie.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Na parterze przy stanowiskach dla klientów zamontowano lupy.
 • W Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz w Pokoju Indywidualnej Obsługi Klienta można skorzystać z lupy elektronicznej.
 • Na parterze i pierwszym piętrze znajdują się mata i krzesło przeznaczone do ewakuacji osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • W urzędzie działa system kolejkowy. Żeby załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji i Transportu (Rejestracja pojazdów, Prawa jazdy) należy wcześniej umówić wizytę. Można to zrobić na miejscu w urzędzie, telefonicznie lub za pomocą systemu kolejkowego. Wizytę wcześniej należy zarezerwować przez internet także w Geodezji i Biurze Paszportowym - rezerwacja wizyty. Po przyjściu do urzędu należy kod otrzymany mailem potwierdzić w biletomacie i pobrać numerek. Biletomaty znajdują się na parterze przy Punkcie Obsługi Klienta. Obsługiwane numery przywoływane są dźwiękowo, a także wyświetlane na monitorach.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W siedzibie Starostwa Powiatowego zapewniony jest dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego. Usługa umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem urządzenia z kamerą. Urządzenie dostępne jest w Punkcie Obsługi Klienta. Osoba chcąca skorzystać z usługi tłumacza powinna zgłosić się w pierwszej kolejności do Punktu Obsługi Klienta. Osoba chcąca skorzystać z innej metody komunikowania się powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w starostwie oraz podać wybraną przez siebie metodę komunikowania się. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce Tłumacz migowy

Starostwo Powiatowe w Pszczynie - Referat ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych, ul. Antesa 11

 • Referat znajduje się w budynku Szpitala Powiatowego. Zlokalizowany jest na parterze. Brak barier architektonicznych.
 • Nad wejściem głównym do Szpitala umieszczony jest głośniki systemu TOTUPOINT naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Nad klamką, na drzwiach do referatu znajduje się informacja zapisana alfabetem Braille'a.
 • W referacie zainstalowano pętlę indukcyjną.
 • Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się tuż obok Referatu.
 • Przed szpitalem znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych, jednak nie znajdują się one w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia prowadzącego do Referatu.
 • Osoba pracująca w Referacie posługuje się Polskim Językiem Migowym.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie - Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Korfantego 6

 • Do budynku prowadzą schody, obok których zamontowano dźwig pionowy do przewozu osób.
 • W Punkcie podawczym zainstalowano pętlę indukcyjną.
 • Na wprost wejścia znajduje się spis pomieszczeń. Na ścianie, po lewej stronie od wejścia zawieszona jest tyflomapa z rozkładem pomieszczeń. Przygotowano również wydruk z opisem rozkładu pomieszczeń w alfabecie Braille’a.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
 • Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i pomieszczeń, w których załatwiane są sprawy można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Zapewniony jest dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego. Usługa umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem urządzenia z kamerą. Urządzenie dostępne jest w biurze podawczym. Osoba chcąca skorzystać z innej metody komunikowania się powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w starostwie oraz podać wybraną przez siebie metodę komunikowania się. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce Tłumacz migowy

Powiatowe Centrum Przesiadkowe ul. Sokoła 10

 • Budynek jest parterowy.
 • Z każdej strony budynku znajdują się drzwi wejściowe. Dwie pary z nich otwierają się automatycznie.
 • W budynku znajduje się plan tyflograficzny przymocowany do ściany. Do planu z każdego wejścia prowadzą ścieżki naprowadzające.
 • W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Wnętrze poczekalni dostępne i przyjazne dla osób na wózkach.
 • W informacji zainstalowano pętlę indukcyjną. Możliwy jest dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego za pośrednictwem urządzenia z kamerą. Urządzenie dostępne jest u dyspozytora.
 • Przy Centrum Przesiadkowym wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.