Aktualności

 • Organizacje pozarządowe

  Realizacja zadań publicznych w trybie uproszczonym - Kultura fizyczna i sport

  Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) informujemy, iż do Wydziału Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęły oferty dot. realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie Kultury fizycznej i sportu:

 • Organizacje pozarządowe

  Ogłoszenie Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zlecenia zadań w trybie uproszczonym

  Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) w art. 19a wprowadza możliwość zlecania zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert – tzw. tryb uproszczony lub tryb małych zleceń. Tryb małych zleceń, w przeciwieństwie do otwartego konkursu, uruchamiany jest na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

 • Organizacje pozarządowe

  Informacja o wynikach konsultacji społecznych

  Poniżej publikujemy protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok”.

 • Organizacje pozarządowe

  Konsultacje społeczne

  Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”. Prosimy o nadsyłanie opinii i uwag w terminie od 21.02.2011 do 01.03.2011. Powyższe propozycje można dostarczyć albo przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Pszczynie, Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej, 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 lub pocztą elektroniczną: promocja@powiat.pszczyna