Powiat pszczyński - podstrona

Aktualności

 • Organizacje pozarządowe

  Wyniki otwartego konkursu ofert

  Decyzją Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 lutego 2012 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2012 roku.

 • Organizacje pozarządowe

  Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

  Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Powiatu Pszczyńskiego w 2012 roku.

 • Organizacje pozarządowe

  Protokół z przebiegu konsultacji

  PROTOKÓŁ z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. Zgodnie z Zarządzeniem nr 26/2011 Starosty Pszczyńskiego z dnia 12 października 2011 r. w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r. konsultacje przeprowadzono w okresie 18.10.2011 r. do 27.10.2011 r.

 • Organizacje pozarządowe

  Konsultacje społeczne

  Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu”. Prosimy o nadsyłanie opinii i uwag w terminie od 15.10.2011 do 24.10.2011. Powyższe propozycje można dostarczyć albo przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Pszczynie, Wydział Komunikacji i Transportu, 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 lub pocztą elektroniczną: powiat@powiat.pszczyna.pl .

 • Organizacje pozarządowe

  Konsultacje społeczne

  Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”. Prosimy o nadsyłanie opinii i uwag w terminie od 18.10.2011 do 27.10.2011. Powyższe propozycje można złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pszczynie lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Pszczynie, Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej, 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 lub pocztą elektroniczną: promocja@powiat.pszczyna.pl.

 • Organizacje pozarządowe

  Ogłoszenie Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zlecenia zadań publicznych w trybie uproszczonym - III edycja

  Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) w art. 19a wprowadza możliwość zlecania zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert - tzw. tryb uproszczony lub tryb małych zleceń. Tryb małych zleceń, w przeciwieństwie do otwartego konkursu, uruchamiany jest na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

 • Organizacje pozarządowe

  Ogłoszenie Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zlecenia zadań w trybie uproszczonym - II edycja

  Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) w art. 19a wprowadza możliwość zlecania zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert - tzw. tryb uproszczony lub tryb małych zleceń. Tryb małych zleceń, w przeciwieństwie do otwartego konkursu, uruchamiany jest na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

 • Organizacje pozarządowe

  Konsultacje społeczne

  Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu”. Prosimy o nadsyłanie opinii i uwag w terminie od 10.06.2011 do 20.06.2011. Powyższe propozycje można dostarczyć albo przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Pszczynie, Wydział Komunikacji i Transportu, 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 lub pocztą elektroniczną: powiat@powiat.pszczyna.pl .

 • Organizacje pozarządowe

  Realizacja zadań publicznych w trybie uproszczonym - Promocja i ochrona zdrowia

  Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) informujemy, iż do Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta dot. realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie Promocji i ochrony zdrowia:

 • Organizacje pozarządowe

  Realizacja zadań publicznych w trybie uproszczonym - Kultura fizyczna i sport

  Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) informujemy, iż do Wydziału Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęły oferty dot. realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie Kultury fizycznej i sportu:

 • Organizacje pozarządowe

  Ogłoszenie Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zlecenia zadań w trybie uproszczonym

  Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) w art. 19a wprowadza możliwość zlecania zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert – tzw. tryb uproszczony lub tryb małych zleceń. Tryb małych zleceń, w przeciwieństwie do otwartego konkursu, uruchamiany jest na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.