Organizacje pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie od dnia 7 stycznia 2015 roku do dnia 28 stycznia 2016 roku do godz. 15.30 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego) oferty zgodnej z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, format pliku: PDF, rozmiar: 2.59 MB
Wzór oferty, format pliku: DOC, rozmiar: 138 KB
Wzór umowy, format pliku: DOC, rozmiar: 110.5 KB
Wzór sprawozdania, format pliku: DOC, rozmiar: 117.5 KB
Informator: Jak wypełnić ofertę?, format pliku: PDF, rozmiar: 740.95 KB

Inne wiadomości