Wiadomości

5 marca 2020

Punkty nieodpłatnych porad prawnych w powiecie pszczyńskim

W czasie epidemii nieodpłatne porady prawne i obywatelskie udzielane są telefonicznie. Od 25 maja mieszkańcy nie muszą już przesyłać wniosku o uzyskanie porady na odległość ani oświadczenia.

Od 1 kwietnia do odwołania wprowadzone zostały szczególne zasady funkcjonowania punktów nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Porady prawne i obywatelskie udzielane są telefonicznie. Do tej pory, zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby zainteresowane musiały przesłać wniosek i oświadczenie. Teraz wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 32 449 23 78 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz ustalić termin porady. W umówionym terminie z numeru zastrzeżonego zadzwoni do nas adwokat, radca prawny lub doradca obywatelski.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Z darmowej pomocy adwokatów i radców mogą skorzystać osoby uprawnione, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniający innych osób w ciągu ostatniego roku.

Praca Punktów NPP zostanie wznowiona na dotychczasowych zasadach z chwilą ustania zagrożenia związanego z COVID-19.

Do pobrania:

Zarządzenie wraz z załącznikiem 23/2020 Starosty Pszczyńskiego z dnia 25 maja 2020
Poradnik prawny - wesela i przyjęcia ślubne
Poradnik prawny - przemoc domowa
Poradnik prawny - mediacja
Poradnik prawny - świadczenia związane z rodzicielstwem
Poradnik prawny - Tarcza Antykryzysowa cz.1
Poradnik prawny - Tarcza Antykryzysowa cz.2
Poradnik prawny - Tarcza Antykryzysowa cz.3
Poradnik prawny - Upadłość konsumencka
Poradnik prawny - Urlop w czasie epidemii

Więcej informacji: www.dogma.org.pl-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych na terenie każdej z gmin. Organizacją tej pomocy zajmuje się powiat pszczyński.

Od 4 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Ciężar organizacji punktów prawnych spoczywa na powiatach.

pomoc prawna

W powiecie pszczyńskim nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest na terenie każdej gminy: w Pszczynie oraz Pawłowicach - pięć dni w tygodniu, przez cztery godziny dziennie, w Suszcu i Woli, trzy dni w tygodniu, a w Goczałkowicach-Zdroju i Kobiórze - dwa razy w tygodniu.

Część punktów prowadzona jest przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokatów oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych, a część przez organizacje pozarządowe, które zajmują się udzielaniem porad prawnych (wyłonione na podstawie otwartych konkursów ofert).

Od początku 2020 roku prócz nieodpłatnej pomocy prawnej, mieszkańcy mogą korzystać także z bezpłatnych mediacji. Na terenie powiatu mediacje udzielane są we wszystkich punktach, w każdej z gmin.

Rozmieszczenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:
tabelka
Do pobrania:
Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej - WORD

Kto otrzyma darmową pomoc prawną?
Ustawa zakłada, że nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

Pomoc prawna polega na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
• sporządzeniu projektu pisma w sprawach w związku z toczącym się postepowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu oraz poinformowaniu o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje: spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Kto udziela nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni, będący również mediatorami, natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio - adwokata lub radcy prawnego udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. Są to w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Po udzielonej poradzie prawnej osoba uprawniona może anonimowo wyrazić swoją opinię na temat udzielonej jej porady. Można to zrobić, wypełniając część B Karty Pomocy, którą otrzymuje od osoby udzielającej jej porady, a następnie wrzucając do zamkniętej, nieprzezroczystej urny znajdującej się w punkcie.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1. Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, a w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2. Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3. Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4. Przeprowadzenie mediacji;
5. Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1. Sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2. Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

UWAGA! Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, także poza punktem albo za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.

.......

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Informacje ogólne

Regulamin zgłoszeń wizyt na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Zasady organizacji spotkania mediacyjnego

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Karta informacyjna poradnictwa - poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

RODO

UWAGA: W dniach ustawowo wolnych od pracy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą nieczynne.