Przetarg na dobudowę dźwigu osobowego do budynku internatu PZS nr 2 w Pszczynie

W związku z problemami technicznymi na stronie www.przetargi.powiat.pszczyna.pl poniżej publikujemy ogłoszenie o zamówieniu na Dobudowę dźwigu osobowego do budynku internatu PZS nr 2 w Pszczynie wraz z plikami do pobrania. Wykonawców prosimy o logowanie się (celem zadawania pytań) na stronie www.przetargi.powiat.pszczyna.pl.

Pszczyna: Dobudowa dźwigu osobowego do budynku internatu PZS nr 2 w Pszczynie.
Numer ogłoszenia: 256220 - 2014; data zamieszczenia: 31.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Pszczyński , ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, tel. 032 4492300, 032 4492399, faks 032 4492345.
- Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pszczyna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dobudowa dźwigu osobowego do budynku internatu PZS nr 2 w Pszczynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Dobudowa dźwigu osobowego do budynku internatu PZS nr 2 w Pszczynie.2.Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:a.Roboty demontażowe i wyburzeniowe,b.Wykonanie szybu windowego w konstrukcji żelbetowej ramowej z wypełnieniem z cegły pełnej o powierzchni zabudowy 5,74 m2 i wysokości ok. 13 m, c. Dostawę i montaż dźwigu linowego bez maszynowni o udźwigu 650 kg/8 osób, 4 przystankowego o wielkości kabiny 1,10 x 1,40 x 2,15 m, kabina przelotowa, wysokość podnoszenia 8 m,d.Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych niezbędnych dla funkcjonowania dźwigu,e. Roboty ziemne, izolacyjne, fundamentowe, konstrukcyjne, termoizolacyjne, elewacyjne wykończeniowe, drogowe i inne związane z realizacją całości zamówienia. 3.ze względu na fakt, że roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia, będą prowadzone w czynnej placówce oświatowej należy uwzględnić w procesie realizacyjnym ograniczenie do minimum utrudnień w normalnym funkcjonowaniu placówki, wydzielania na bieżąco bezpiecznych dojść i dojazdów do obiektu oraz minimalizowania hałasu w trakcie zajęć lekcyjnych. Ponadto należy uzgadniać z Zamawiającym zakres i czas wykonywania poszczególnych elementów zamówienia, aby zsynchronizować proces inwestycyjny z edukacyjną działalnością placówki i zapewnić bezpieczne strefy użytkowania obiektu w którym prowadzone są roboty budowlane oraz w strefie obiektów sąsiednich.5. Szczegółowy zakres robót podano w załącznikach do SIWZ:a.Przedmiar robót - załącznik nr 1 do SIWZ b. Projekt budowlano - wykonawczy - załącznik nr 8 do SIWZ.c.Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 9 do SIWZ.W przypadku określenia elementów przedmiotu zamówienia w projekcie budowlano - wykonawczym, STWiOR, przedmiarach robót przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i systemów równoważnych - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawą. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.W związku z tym, Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem równoważności rozumie inny materiał lub urządzenie, pochodzące od innego producenta niż wskazany w załącznikach nr 1; 8; 9 do SIWZ, pod warunkiem, że służy do tego samego celu, posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe, co produkt oryginalny. Ponadto równoważność oznacza materiał nie gorszy gatunkowo niż określony w załącznikach nr 1; 8; 9 do SIWZ. Wskazanie znaku towarowego lub pochodzenia nadaje wymienionym konkretnym produktom charakter przykładowy jako określenie standardów i parametrów. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.31.00-5, 45.23.00.00-6, 45.44.30.00-4, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 7000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 18.08.2014r. do godz. 10.00.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie stawia szczegółowego opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły:spełnia- nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- 1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy PZP) Zamawiający wymaga złożenia następującego dokumentu:a.Wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 18.08.2014r, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Za odpowiednie doświadczenie uznane zostanie potwierdzone wykonanie co najmniej: 2-ch robót budowlanych polegających na budowie (dobudowie) szybów windowych żelbetowych wraz z dostawą i montażem urządzenia dźwigowego osobowego o wartości minimum 180.000 zł brutto każda robota budowlana, z podaniem ich rodzaju, wartości zakresu dotyczącego budowy i dostawy dźwigu osobowego, daty i miejsca wykonania (wzór stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ). Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczono ogłoszenie o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.Dowodami, o których mowa wyżej są inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. b.Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wymagane jest załączenie do oferty odpowiednio załączników nr 3a do SIWZ - Oświadczenie innego podmiotu.W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy PZP), Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający nie stawia szczegółowego opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły:spełnia- nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a.Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik Nr 4 do SIWZ). Warunek minimalny: 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej, posiadająca prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadająca prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.Zamawiający żąda załączenia do oferty oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Wymagane jest załączenie do oferty odpowiednio załączników 4b do SIWZ Oświadczenie o posiadaniu uprawnień. UWAGA: Jeżeli Wykonawca będzie się posługiwał uprawnieniami budowlanymi wydanymi w okresach wcześniejszych niż obecnie obowiązujące zapisy ustawowe, Zamawiający uzna spełnienie warunku w przypadku potwierdzenia posiadania uprawnień w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia.b.Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa wyżej polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, które to podmioty będą brały udział w realizacji zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów pisemnego zobowiązania (zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp). Wymagane jest załączenie do oferty odpowiednio załączników 4a do SIWZ Oświadczenie innego podmiotu.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły:spełnia- nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Inne oświadczenia i dokumenty, których przedłożenia w ofercie żąda Zamawiający: 1.wypełniony Formularz ofertowy, zawierający tabelaryczne obliczenie ceny oferty załącznik nr 2 do SIWZ.2.pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksu lub pisemnego oświadczenia pod następującymi warunkami:I. zmiana terminu realizacji zamówienia z następujących przyczyn:działania siły wyższej, przy czym siła wyższa oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, lub inne okoliczności niezależne od Zamawiającego, w tym takie, których Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania;konieczności wykonania prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową; wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów; pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia realizacji umowy; II. Pozostałe zmiany:a. zmniejszenie zakresu zamówienia,b. zmiana sposobu wykonania zamówienia, materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, STWiORB lub w ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie. Zmiana wymaga zastosowania materiałów, urządzeń i sprzętu posiadających co najmniej te same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty oraz zmiana sposobu wykonania zamówienia powodująca usprawnienie procesu budowy, postęp technologiczny, zwiększenie bezpieczeństwa na budowie pod warunkiem nie zwiększania ceny;c.zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;d.zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla zamawiającego, przy zachowaniu nie pogorszonych standardów jakościowych,e. zmiana ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych. Jeżeli zmiana podatku będzie powodować zmianę kosztów wykonania po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,f.zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych;g.zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego;h.zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy; i. zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. j.zmniejszenie zakresu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.przetargi.powiat.pszczyna.pl otwiera się w nowym oknie
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Pszczynie,parter pok.5 Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych lub przesyłką pocztową na adres:Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Pszczynie, I piętro pok. 35 Sekretariat lub przesyłką pocztową na adres:Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

PLIKI DO POBRANIA:
SIWZ, format pliku: PDF, rozmiar: 7.9 MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, format pliku: PDF, rozmiar: 242.86 KB
Zał. nr 1 do SIWZ Przedmiar robót, format pliku: PDF, rozmiar: 2.92 MB
Załączniki nr 2;3;3a;4;4a;4b;5;6;6a,7 do siwz, format pliku: PDF, rozmiar: 7.84 MB
Zał. nr 8 do SIWZ Dokumentacja projektowa, format pliku: ZIP, rozmiar: 15.46 MB
Zał. nr 9 do SIWZ STWiORB Cz.1, format pliku: PDF, rozmiar: 24.13 MB
Zał. nr 9 do SIWZ STWiORB Cz.2, format pliku: PDF, rozmiar: 20.09 MB
Zał. nr 9 do SIWZ STWiORB Cz.3, format pliku: PDF, rozmiar: 25.18 MB
Pytania i odpowiedzi, format pliku: PDF, rozmiar: 324.65 KB

Inne wiadomości