Zdrowie

Bezcenna pomoc dla pszczyńskiego szpitala

Ogromną nadzieją napawa personel Szpitala Powiatowego w Pszczynie zaangażowanie społeczne i wspólna walka w tej samej sprawie. Oprócz ciepłych słów wsparcia, na rzecz pszczyńskiego szpitala przekazywanych jest bardzo dużo darów. Trudno słowami podziękować tym, którzy włączyli się w akcję niesienia pomocy szpitalowi.

podziękowania

Jesteśmy za to wszys­tko bardzo wdz­ięczni! Chcemy w tym miejscu podz­iękować wszystkim, którzy poma­gają naszemu szpi­talowi w tym trud­nym czasie.

Do 3 kwiet­nia 2020 r. otrzy­mal­iśmy darowizny:

O.K Pizza z Pszczyny (środki czystości),

Firma Laven­das z Jastrzębia-​Zdroju (środki czystości),

WHITE DIVA Salon Sukien Ślub­nych Piasek (środki czystości),

Sklep Netto z Woli oraz Brzeszcz (mate­ri­ały i środki czystości),

Kibice Ruchu Chorzów z powiatu pszczyńskiego i Stru­mienia
(środki czys­tości, pro­dukty spoży­w­cze oraz przyłbice),

Mieszkańcy Piasku (urządzenia czyszczące),

Izabela i Krzysztof D. z Pszczyny (środki czystości),

Mieszkańcy Wisły Małej (mate­ri­ały i środki czys­tości, maseczki, woda mineralna),

Stu­denci Wyższej Szkoły Tech­nicznej (mate­ri­ały i środki czystości),

Pra­cown­icy Gmin­nego Ośrodka Kul­tury w Suszcu (maseczki ochronne),

Carbo Ase­cura (maseczki ochronne),

Firma Biba z Wil­am­owic (maseczki ochronne),

Pra­cown­icy Miejskiego Ośrodka Kul­tury w Lędz­i­nach (maseczki ochronne),

Soł­tys z sołectwem Rudoł­tow­ice (maseczki ochronne),

Grupa Biel­sko-Biała (mate­riał na maseczki ochronne),

Monika M.- M. z przy­jaciółmi z Goczałkowic-​Zdroju (maseczki ochronne),

Pra­cown­icy Urzędu Gminy Miedźna (maseczki ochronne),

Geo Globe Pol­ska (przyłbice),

Gift Planet „Durano” Dar­iusz Pająk Pszczyna (przyłbice),

3DGENCE Sp. z o.o. (przyłbice),

Panova (przyłbice),

Cad­vi­sion (przyłbice),

Grupa Terra­bit Janusz Hess (mate­ri­ały infor­ma­cyjne, banery i przyłbice),

Anon­i­mowy Dar­czyńca (urządze­nie AGD na potrzeby Odd­zi­ału Anestezjologii i Inten­sy­wnej Terapii),

Apro Trade Sp. z o.o. Tommy CAFFE - kawa (akcja Kawa dla Medyków),

Prace porząd­kowe dot. przy­go­towa­nia dodatkowych powierzchni szpitalnych:
> Pra­cown­icy Starostwa Powia­towego w Pszczynie,
> Pra­cown­icy Gmin­nego Zakładu Gospo­darki Komu­nal­nej Spółka z o.o. z Gminy Miedzna,
> Członkowie OSP Pszczyna,
> Członkowie OSP Ćwiklice,
> Członkowie OSP Studzienice,
> Członkowie OSP Pawłowice,
> Ekoczystość Michał Buła z Piasku (sprzą­tanie dodatkowych powierzchni w szpitalu),
> Zakład Elek­troin­sta­la­cyjny Janusz Kiecok (remont insta­lacji elektrycznej),
> P.U.H El-​Bud Jacek Kota­jny (remont insta­lacji elektrycznej),
> Instal­bud Janosz Sp. z o.o. (mate­ri­ały insta­la­cyjne, wyposaże­nie san­i­tari­atów oraz łazienek).

Wsparły nas również face­bookowe grupy:

> „SZY­JEMY DOBRO” Bieruń - Tychy - Lędziny (maseczki ochronne),
> „POMOC DLA SZPI­TALI” (maseczki ochronne),
> „POMOC DLA ŚLĄS­KICH SZPI­TALI” (maseczki ochronne),
> „TYCHY I MIKOŁÓW SZYJĄ DLA MEDYKÓW” (maseczki ochronne),
> „PRZYŁBICE DLA MEDYKA” (przyłbice).

Od 26 marca zaczęły wpły­wać także darow­izny na konto przez­nac­zone w tym celu. Trudno słowami wyrazić naszą wdz­ięczność również za wspar­cie finan­sowe, które płynie od pry­wat­nych dar­czyńców, firm, insty­tucji, czy orga­ni­za­cji. Ta pon­ad­prze­ciętna pomoc również bardzo pomaga nam w aktu­al­nej sytu­acji. Możemy dzięki temu kupić urządzenia dla szpi­tala i środki ochrony oso­bis­tej, które są niezbędne w walce z zakaże­ni­ami, a których prze­cież nie może zabraknąć!

Nasz apel o wspar­cie pozostaje aktu­alny, a każda złotówka jest cenna i za każdą jesteśmy ogrom­nie wdz­ięczni.

Darow­izny można wpła­cać na konto szpitala:
[#FF0800]36 1020 2528 0000 0502 0505 0150[/#]
Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie, ul. dr. Witolda Antesa 11, 43 - 200 Pszczyna

Z całego serca dzięku­jemy za każde wspar­cie. Lista naszych dobroczyńców będzie na bieżąco aktu­al­i­zowana, ponieważ chcemy okazać wdz­ięczność i mówić o pozy­ty­wnych rzeczach, jakie dzieją się w tym trud­nym czasie.
Na końcu chcielibyśmy złożyć jeszcze jedne podz­iękowa­nia. Dzięku­jemy naszym dzieciom, wnukom, siostrzeńcom, bratankom za to, że tak dziel­nie potrafią znosić to co się wokół nich dzieje. Ogromne podziękowania należą się młod­szym i starszym milusińskim naszych medyków, dzieci prze­cież tak bardzo są wyczu­lone na nas­troje swoich najbliższych i z pewnoś­cią trudno im zaak­cep­tować ostat­nie wydarzenia. One również boją się o swoich ukochanych dorosłych, a jed­nak starają się dziel­nie znosić otacza­jącą je niełatwą rzeczy­wis­tość. Dzięku­jemy dzieciom za ich odwagę, gorące serca i uśmiech!

(źródło: Szpital Powiatowy w Pszczynie)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Zdrowie

    7 lat od momentu rozpoczęcia budowy czekali na ten dzień

    W czwartek 15 grudnia otwarto Dom Ojca Pio w Pszczynie, w którym znajduje się Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych, przychodnia paliatywna, hospicjum domowe i siedziba stowarzyszenia - pierwsza własna po 23 latach działalności Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie.

  • Zdrowie

    Protokół z przebiegu przeprowadzonych konsultacji społecznych

    Zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/2022 Starosty Pszczyńskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2023, w dniach od 30 listopada 2022 r. do 8 grudnia 2022 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.