Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Starosta Grzegorz Wanot: podstawą szeroka współpraca

Grzegorz Wanot został nowym starostą pszczyńskim. Wicestarostą została Barbara Bandoła. Funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Pszczyńskiego będzie pełnił Paweł Sadza, a wiceprzewodniczącego - Krystian Szostak.

Zarząd Powiatu i prezydium rady kadencji 2024-29 na wspólnym zdjęciu.
Zarząd Powiatu i prezydium Rady Powiatu: od prawej: Paweł Sadza - przewodniczący Rady, Krystian Szostak - wiceprzewodniczący Rady, Zdzisław Grygier - członek Zarządu, Barbara Bandoła - wicestarosta pszczyńska, Grzegorz Wanot - starosta pszczyński, Grzegorz Nogły - etatowy członek Zarządu, Damian Cieszewski - członek Zarządu oraz Marek Dutkowski - skarbnik powiatu

Obrady pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu Pszczyńskiego kadencji 2024-29 otworzył radny senior Krystian Szostak. Radni odśpiewali hymn Polski, otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego oraz złożyli ślubowanie.

Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego Rady Powiatu, którym został Paweł Sadza, doświadczony samorządowiec, który w latach 2010-2018 był starostą pszczyńskim. Będzie to jego druga kadencja z rzędu w roli przewodniczącego Rady. Otrzymał 14 głosów "za", 8 radnych było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Paweł Sadza podziękował radnym za zaufanie. - To moja czwarta kadencja w powiecie, druga jako przewodniczący. Mam nadzieję, że tak jak dotychczas nie zawiodę Państwa zaufania - mówił przewodniczący.

Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu został wybrany Krystian Szostak (14 głosów "za", 9 przeciw). K. Szostak był burmistrzem Pszczyny w kadencji 2006-2010, przez dwie kadencje był wicestarostą pszczyńskim, a w poprzedniej kadencji - wiceprzewodniczącym Rady Powiatu. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Wybór starosty

Następnie radni przystąpili do wyboru starosty pszczyńskiego w kadencji 2024-2029. Paweł Sadza zgłosił kandydaturę Grzegorza Wanota - doświadczonego samorządowca, zarówno na szczeblu gminnym, jak i powiatowym. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Grzegorz Wanot
Grzegorz Wanot, starosta pszczyński w kadencji 2024-29

Rada Powiatu 14 głosami „za”, przy jednym głosie przeciw i 8 wstrzymujących się wybrała Grzegorza Wanota na stanowisko starosty pszczyńskiego.

Nowy starosta jest mieszkańcem Piasku, z wykształcenia jest ekonomistą, ukończył również studia podyplomowe z prawa handlowego i gospodarczego oraz MBA. Posiada 25-letni staż w samorządzie, w tym jako radny Rady Miejskiej w Pszczynie oraz radny Rady Powiatu Pszczyńskiego trzech kadencji, w której pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Komisji Finansów, a także wiceprzewodniczącego Rady. W latach 2014-18 jako zastępca burmistrza Pszczyny był odpowiedzialny za pozyskiwanie środków zewnętrznych, inwestycje, planowanie przestrzenne, ochronę środowiska i gospodarkę nieruchomościami. W ostatniej kadencji pełnił funkcję członka Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.

Grzegorz Wanot podziękował radnym za zaufanie, jakim obdarzyli go w głosowaniu.
- Waszą decyzję przyjmuję z pokorą, jednocześnie zdając sobie sprawę z odpowiedzialności jaka jest związana z obejmowanym stanowiskiem starosty pszczyńskiego. Deklaruję pełną wolę współpracy dla dobra społeczności obejmującej 111 tysięcy mieszkańców - mówił nowy starosta. Zwróci się także do pracowników Starostwa, jednostek organizacyjnych oraz powiatowych inspekcji i straży. - Dzięki głosom wyborców, którym dziękuję za udzielone mi poparcie oraz dzisiejszej decyzji Wysokiej Rady zostałem członkiem Waszego zespołu. Dziękuję za Wasz codzienny profesjonalizm i inicjatywy, które realizujecie, jednocześnie zwracam się z prośbą o wsparcie, cierpliwość i odrobinę wyrozumiałości - podkreślił.

Grzegorz Wanot przypomniał, że miał możliwość praktycznego poznania pracy w strukturach samorządu, będąc zastępcą burmistrza Pszczyny w kadencji 2014-2018. - Mam nadzieję, że relacje powiat oraz wszystkie gminy będą układać się wzorcowo dla dobra naszych mieszkańców. Priorytetem Zarządu będzie jak najlepsze wykorzystanie środków unijnychi. Cele jakie Zarząd chce osiągnąć w kadencji 2024-29 będą realizowane w ramach kluczowych obszarów tematycznych: ochrony zdrowia naszych mieszkańców, infrastruktury drogowej, edukacji, środowiska, usług publicznych, polityki społecznej, a także promocji zewnętrznej. Podstawą polityki lokalnej prowadzonej przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego będzie szeroka współpraca z wieloma środowiskami. Pozostaję do Państwa dyspozycji w każdej sytuacji, która dotyka spraw Powiatu Pszczyńskiego, jego mieszkańców i osób z nim związanych. Szanowni Państwo Radni do Was zwracam się o pomoc w identyfikowaniu potrzeb i problemów mieszkańców naszego powiatu, bo ich rozwiązywanie będzie przez najbliższe 5 lat naszym wspólnym zadaniem - podkreślił Grzegorz Wanot.

Barbara Bandoła wicestarostą

To do wyłącznej kompetencji starosty należy proponowanie kandydatury na wicestarostę oraz członków Zarządu.

Grzegorz Wanot zaproponował na stanowisko wicestarosty pszczyńskiego kandydaturę Barbary Bandoły z gminy Miedźna, która jest jedną z radnych powiatowych z najdłuższym stażem, właśnie rozpoczyna swoją piątą kadencję w Radzie Powiatu. Ukończyła studia na UŚ oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, menedżerskie, studia dla liderów samorządowych i MBA w ochronie zdrowia.

W latach 2010-2014 pełniła funkcję członkini Zarządu Powiatu Pszczyńskiego, w latach 2014-2018 - przewodniczącej Rady Powiatu, a przez ostatnie 5,5 roku - starosty pszczyńskiej. - Bogate doświadczenie zawodowe oraz samorządowe jest gwarancją, że Barbara Bandoła będzie osobą stanowiącą wsparcie w realizacji zadań stojących przed Zarządem w najbliższym czasie - mówił Grzegorz Wanot.

Barbara Bandoła
Barbara Bandoła została wicestarostą pszczyńską

Kandydaturę Barbary Bandoły poparło 14 radnych, przeciw było 9. Tym samym objęła ona stanowisko wicestarosty pszczyńskiej.

Starosta Grzegorz Wanot zgłosił na stanowisko etatowego członka Zarządu kandydaturę Grzegorza Nogłego z gminy Pawłowice. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie mediacji, administracji samorządowej oraz energetyki. Mocno angażuje się w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. W latach 1990-1994 był radnym Rady Gminy Pawłowice, natomiast latach 2002-2018 - radnym Rady Powiatu Pszczyńskiego. W tym czasie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Od 2013 roku był wicestarostą, a później etatowym członkiem Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.
Grzegorz Nogły został etatowym członkiem Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w kadencji 2024-29, otrzymując 23 głosy "za".

Grzegorz Nogły i Damian Cieszewski
Grzegorz Nogły (z prawej) został etatowym członkiem Zarządu. Damian Cieszewski (z lewej) w nowej kadencji będzie nieetatowym członkiem Zarządu.

Nieetatowym członkiem Zarządu został Zdzisław Grygier (14 głosów "za", 9 przeciw), który od ponad 30 lat pracuje w samorządzie. Od 2014 roku w Radzie Powiatu Pszczyńskiego przewodniczył pracom Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Był też sekretarzem Komisji Rewizyjnej.

Zdzisław Grygier
Zdzisław Grygier został nieetatowym członkiem Zarządu

Na nieetatowego członka Zarządu został wybrany również Damian Cieszewski, który przez 14 lat kierował Zespołem Szkół nr 1 w Pszczynie. Jest współtwórcą Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej - wspierającej lokalnych przedsiębiorców i rzemieślników. W latach 1992-94 był radnym Rady Miejskiej w Pszczynie. Od trzech kadencji był radnym Rady Powiatu Pszczyńskiego, a przez ponad 5 ostatnich lat pełnił funkcję wicestarosty pszczyńskiego. Za jego kandydaturą głosowało 14 radnych, 8 było przeciw, a jeden głos był wstrzymujący.

Radni PiS odmówili prac w Komisji Rewizyjnej

Następnie radni przystąpili do wyboru składu Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono Waldemara Lipusa, Edytę Waleczek oraz Romana Bańczyka, którzy wyrazili zgodę na pracę w Komisji.

Następnie głos zabrał przewodniczący Rady, Paweł Sadza. - Zwyczajem dobrym do tej pory było wskazywanie do Komisji Rewizyjnej członków wszystkich komitetów, które startowały w wyborach do Rady Powiatu i jak do tej pory od początku istnienia Powiatu, czyli od 25 lat nie było z tym problemu. Zgłaszam zatem na członka Komisji Rewizyjnej radną Marcelę Kanafek-Lewandowską - mówił Paweł Sadza. Radna Marcela Kanafek-Lewandowska poprosiła o 2 minuty przerwy, po czym wyszła razem z pozostałymi radnymi startującymi z list Prawa i Sprawiedliwości. Po powrocie przekazała, że nie wyraża zgody na kandydowanie na członka Komisji Rewizyjnej.

Kolejno prac w Komisji Rewizyjnej odmówili pozostali radni wybrani z list PiS: Marek Lucjan, Jacek Sodzawiczny, Aleksander Malcher, Bronisław Śmieja, Teresa Sochacka-Kabut, Beata Rozmus, Wiesław Konieczny oraz Rafał Wróbel.
Ponieważ Komisja Rewizyjna musi funkcjonować, a zgodnie ze statutem jej skład musi wynosić 5 radnych, na kolejnych członków Komisji zgłoszono Macieja Tomczykiewicza oraz Wojciecha Lalę.

Ostatecznie skład osobowy Komisji Rewizyjnej kształtuje się następująco: Waldemar Lipus - przewodniczący, Edyta Waleczek - wiceprzewodnicząca, Roman Bańczyk - sekretarz oraz Maciej Tomczykiewicz i Wojciech Lala - członkowie.

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji tworzą: Michał Pudełko - przewodniczący, Maciej Tomczykiewicz - wiceprzewodniczący oraz Przemysław Sawicki - członek (radni startujący z list PiS nie zaproponowali kandydatów do prac Komisji).

Rada wybrała także przewodniczących trzech pozostałych komisji oraz składy tych komisji. I tak Komisję Finansów tworzą: Przemysław Sawicki - przewodniczący oraz Barbara Bandoła, Damian Cieszewski, Zdzisław Grygier, Grzegorz Nogły. Komisję Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Wojciech Lala - przewodniczący oraz Roman Bańczyk, Zdzisław Grygier, Marcela Kanafek-Lewandowska, Wiesław Konieczny, Waldemar Lipus, Aleksander Malcher, Grzegorz Nogły, Beata Rozmus, Teresa Sochacka-Kabut, Jacek Sodzawiczny, Krystian Szostak, Bronisław Śmieja. Komisję Spraw Społecznych - Edyta Waleczek - przewodnicząca oraz Barbara Bandoła, Damian Cieszewski, Marcela Kanafek-Lewandowska, Wiesław Konieczny, Marek Lucjan, Aleksander Malcher Michał Pudełko, Beata Rozmus, Teresa Sochacka-Kabut, Jacek Sodzawiczny, Krystian Szostak, Bronisław Śmieja, Grzegorz Wanot, Rafał Wróbel.

- Bardzo się cieszę, że gremialnie stanowimy o składach komisji stałych Rady, czyli Komisji Finansów, Komisji Gospodarki i Komisji Spraw Społecznych. Ubolewam bardzo, że zarówno zapisy ustawowe, jak i zapisy statutu nie mają znaczenia dla części radnych i nie zdecydowali się, aby zasiąść w Komisji Rewizyjnej, bądź Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. To jest świadectwo dla Państwa zaangażowania w samorząd powiatowy, który określa zarówno ustawa, jak i Statut Powiatu Pszczyńskiego - powiedział Paweł Sadza.

Radni kadencji 2024-29 na pamiątkowym zdjęciu
Rada Powiatu Pszczyńskiego w kadencji 2024-29

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Ogólne

  Wakacje z lokalnymi produktami. 23 czerwca startuje goczałkowicki Bazarek

  Powiat Pszczyński i Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój zapraszają na Bazarek Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej. Kolejny raz podczas wakacji na terenie goczałkowickiego uzdrowiska nasi lokalni producenci, rolnicy i pszczelarze będę promować certyfikowane miody, sery, przetwory, sery i kosmetyki.

 • Ogólne

  Sekretne życie budzików. Nowa wystawa w centrum przesiadkowym

  W centrum przesiadkowym w Pszczynie odbył się wernisaż wystawy Zofii Siwy „Sekretne życie Budzików”. Ilustracje autorki i budziki pochodzące z pracowni Stanisława Lisa, pszczyńskiego zegarmistrza będę zdobić wnętrze budynku do 19 sierpnia. Zwieńczeniem był spektakl „Samotna Kukułka” w wykonaniu Stowarzyszenia „take tam...” im. Artystów Międzywojnia.

 • Ogólne

  Koncert TTT przesunięty na inny termin

  Ważny komunikat. Ze względu na obowiązujące ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia o burzach, wspólnie z zespołem TTT podjęliśmy decyzję o przesunięciu dzisiejszego koncertu w ramach projektu "Przesiądź się na kulturę". Wasze bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Z chłopakami widzimy się w sierpniu. O dokładnym terminie koncertu poinformujemy w późniejszym czasie.