Ogólne

Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Pszczyńskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 i 2023 roku.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej należy składać zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia w terminie od dnia 9 do 15 września 2022 roku w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Kandydaci do Komisji Konkursowej” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, ulica Dworcowa 23.

Zgłoszenie kandydata można złożyć osobiście lub pocztą - liczy się data wpływu do PCPR w Pszczynie, a nie data stempla pocztowego.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 6 września 2022 r.

w sprawie ogłoszenia o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 i 2023 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526), art. 5 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 13 ust. 1,2,3 oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.)

 1. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert zgłoszonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 i 2023 r. pod nazwą: " Świadczenie usług społecznych dla uczestniczek i uczestników projektu pt. Usługi
  społeczne w powiecie pszczyńskim. Edycja 2022" (numer projektu: RPSL.09.02.05-24-010H/20) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 2. Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach Komisji Konkursowej muszą spełniać łącznie następujące warunki:
  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  2. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
  3. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO);
  4. zapoznały się i akceptują Regulamin pracy Komisji Konkursowej w sprawie oceny ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Pszczyńskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 i 2023 roku stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 3. Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej należy składać zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia w terminie od dnia 9 września 2022 r. do 15 września 2022 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Kandydaci do Komisji Konkursowej” w PCPR w Pszczynie, przy ul. Dworcowej 23. Zgłoszenie kandydata można złożyć: osobiście lub pocztą - liczy się data wpływu do PCPR, a nie data stempla pocztowego.
 4. Udział w posiedzeniach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji Konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Regulamin pracy komisji konkursowej, format pliku: PDF, rozmiar: 102.99 KB
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Formularz zgłoszenia kandydata, format pliku: PDF, rozmiar: 101.34 KB
Załącznik nr 1 do regulaminu pracy komisji, format pliku: PDF, rozmiar: 130.75 KB
Załącznik nr 2 do regulaminu pracy Komisji, format pliku: PDF, rozmiar: 70.63 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Oświata

  Na bieżąco monitorują jakość powietrza

  Na budynku Zespołu Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie został zamontowany miernik do oznaczania jakości powietrza oraz wyświetlacz LED podający aktualną wartość stężenia pyłu PM2,5. Szkoła otrzymała też pakiet materiałów edukacyjnych na temat smogu.