Ogólne

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Pszczyńskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 i 2023 roku.

Zadanie pod nazwą: „Świadczenie usług społecznych dla uczestniczek i uczestników projektu pt.: „Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim. Edycja 2022” (numer projektu: rpsl.09.02.05-24-010h/20) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej:

IX. Włączenie społeczne

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne,

Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych - konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020”.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 21 września 2022 roku oferty, zgodnej z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, ul. Dworcowa 23, 43-200 Pszczyna (liczy się data wpływu do PCPR).

Uchwała Nr 940/212/22 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Powiatu Pszczyńskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 i 2023 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526), art. 4 ust.1 pkt 1,2,7, art. 5 ust.1 i ust.2 pkt 1 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala:

  1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na zadanie Powiatu Pszczyńskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 i 2023 r.
  2. Wzór zaproszenia do składania ofert, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
  3. Treść ogłoszenia o konkursie określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 1. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostanie na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie oraz Starostwa Powiatowego w Pszczynie, a także w Biuletynie Informacji
  Publicznej Powiatu Pszczyńskiego.
 2. Wykonanie uchwały powierzyć Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1. Zaproszenie, format pliku: DOCX, rozmiar: 23.53 KB
Załącznik nr 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert, format pliku: DOCX, rozmiar: 25.49 KB
Wzór oferty realizacji zadania publicznego, format pliku: PDF, rozmiar: 285.83 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Oświata

  Na bieżąco monitorują jakość powietrza

  Na budynku Zespołu Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie został zamontowany miernik do oznaczania jakości powietrza oraz wyświetlacz LED podający aktualną wartość stężenia pyłu PM2,5. Szkoła otrzymała też pakiet materiałów edukacyjnych na temat smogu.