Konsultacje społeczne

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2022.

Zarządzenie nr 46/2021 Starosty Pszczyńskiego z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2022

Na podstawie Uchwały nr II/12/10 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Zarządzam:

 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2022.
 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag dotyczących ww. projektu.
  2. Uzyskane opinie nie mają charakteru wiążącego.
 3. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji ustala się na okres od 26 listopada 2021 r. do 6 grudnia 2021 r.
 4. Forma konsultacji: zgłaszanie opinii i uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia w formie:
  • korespondencji elektronicznej e-mail na adres: zdrowie@powiat.pszczyna.pl
  • pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna;
  • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna
 5. Za prawidłowe przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Kontroli i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kontroli i Zdrowia.
 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt Uchwały nr .... Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2022

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1977), po zasięgnięciu opinii Burmistrza Pszczyny, Wójta Gminy Pawłowice, Wójta Gminy Suszec, Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój, Wójta Gminy Kobiór, Wójta Gminy Miedźna, a także Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach

Rada Powiatu uchwala:

 1. Ustalić rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2022, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Ustalić dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego w porze nocnej, we wszystkie dni tygodnia, święta i inne dni wolne od pracy, w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.
 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Do pobrania:

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pszczyńskiego, format pliku: DOCX, rozmiar: 23.93 KB
Haromonogram dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w powiecie pszczyńskim, format pliku: DOCX, rozmiar: 56.89 KB
Formularz zgłaszania uwag, format pliku: DOCX, rozmiar: 17.34 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Protokół z konsultacji społecznych

  Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

 • Konsultacje społeczne

  Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”. Prosimy o nadsyłanie opinii i uwag w terminie od 18.10.2021 do 26.10.2021 r.

 • Konsultacje społeczne

  Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.