Zdrowie

Konsultacje społeczne

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2021.

Zarządzenie nr 42/2021 starosty pszczyńskiego

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXIV/226/20 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2021.

Na podstawie Uchwały NR II/12/10 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Zarządzam:

 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXIV/226/20 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2021.
  • Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag dotyczących ww. projektu.
  • Uzyskane opinie nie mają charakteru wiążącego.
 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji ustala się na okres od 12 listopada 2021 r. do 22 listopada 2021 r.
 3. Forma konsultacji: zgłaszanie opinii i uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia w formie:
  • korespondencji elektronicznej e-mail na adres: zdrowie@powiat.pszczyna.pl
  • pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna;
  • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna.
 4. Za prawidłowe przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Kontroli i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kontroli i Zdrowia.
 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchwała nr ....................

Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/226/20 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2021.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1977), po zasięgnięciu opinii Burmistrza Pszczyny, Wójta Gminy Pawłowice, Wójta Gminy Suszec, Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój, Wójta Gminy Kobiór, Wójta Gminy Miedźna, a także Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach

Rada Powiatu uchwala:

 1. Zmienić załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/226/20 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2021, poprzez nadanie brzmienia jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.
 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 1 grudnia 2021 r.

Do pobrania:

Załącznik Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2021, format pliku: DOCX, rozmiar: 24.09 KB
Formularz zgłaszania uwag, format pliku: DOCX, rozmiar: 15.85 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Zdrowie

  Sytuacja epidemiologiczna: 20 - 26 listopada

  417 nowych potwierdzonych przypadków zakażeń oraz trzy zgony - to najnowsze dane o sytuacji epidemiologicznej w naszym powiecie, podawane przez Ministerstwo Zdrowia.

 • Zdrowie

  Informacja o szczepieniach przeciwko COVID-19

  W soboty i niedziele można zaszczepić się w Powiatowym Punkcie Szczepień Powszechnych w Pszczynie, który mieści się w budynkach modułowych przy ul. Zamenhofa 5a (przy boisku Orlik).