Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

1. Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana nieruchomość, położona w obrębie ewidencyjnym Wisła Wielka (km. 6), gmina Pszczyna, powiat pszczyński, województwo śląskie, ozn. geodezyjnie jako działka nr 441/21 o pow. 782 m². Nieruchomość zabudowana jest trzykondygnacyjnym budynkiem użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej 159,88 m², położonym przy ul. Cieszyńskiej 21 w Wiśle Wielkiej.

2. Nieruchomość powyższa stanowi własność Skarbu Państwa, zapisana jest w księdze wieczystej nr KA1P/00023488/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie.

3. Nieruchomość znajduje się na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie Nr XXXVI/340/12 z dnia 29.11.2012r. przedmiotowa działka znajdują się na terenie koncentracji usług różnych oraz terenach dróg wojewódzkich.

4. Cena nieruchomości: 169 500,00 zł.

5. Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Śląskiego nr 323/20 z dnia 23 października 2020 r. zbycie nieruchomości nastąpi w trybie art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Gminy Pszczyna.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i  2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3-go Maja 10.

Do pobrania: Wykaz - Wisła Wielka (na rzecz Gminy), format pliku: DOCX, rozmiar: 504.81 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

    Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2020. 1990 z późn. zm.), Starosta Pszczyński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

  • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

    Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2020. 1990 z późn. zm.), Starosta Pszczyński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

  • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

    Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., nr 1990 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Pszczyńskiego, gospodarujący powiatowym zasobem nieruchomości, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Pszczyna.