Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Z prac Rady Powiatu Pszczyńskiego

XXXIII sesja rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 24 sierpnia 2005 roku

„Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie”, to główny temat XXXI sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 24 sierpnia br. Obrady sesji otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Pan Bronisław Gembalczyk.
Zgodnie z porządkiem obrad, pkt 5 poświęcony był „Działalności Powiatowego Urzędu Pracy oraz rozpatrzeniu sprawozdania z jego działalności”. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie Pani Elżbieta Pękała przekazała, że rok 2004 był kolejnym, w którym utrzymywała się korzystna tendencja spadku liczby osóezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie. Odnotowano niestety utrzymujące się negatywne trendy w odniesieniu do struktury społeczno-demograficznej osób zarejestrowanych (znaczną większość stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach, bez doświadczenia lub o znikomym doświadczeniu zawodowym oraz kobiety i absolwenci szkół zawodowych, średnich i wyższych). Na koniec grudnia 2004 r. liczba osóezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Pszczynie wyniosła 5.348. Jest to liczba o 426 osoby mniejsza niż w roku 2003, gdzie zarejestrowanych było 5.774 osób. Stopa bezrobocia w powiecie, na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniosła 12,1%, zaś w skali województwa śląskiego 16,8%, a kraju 19,1%. W okresie od stycznia do grudnia 2004 r. w pszczyńskim PUP zarejestrowało się 5.190 osóezrobotnych, w tym 2.630 kobiet. W ciągu tych 12 miesięcy z ewidencji osóezrobotnych wyłączono 5.198 osób. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby w przedziałach wiekowych 18 – 24 lat (35,7% wszystkich bezrobotnych) oraz 25 – 34 lat (22,7% zarejestrowanych bezrobotnych). Bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pszczynie charakteryzuje bardzo niski poziom wykształcenia (w końcu grudnia 2004 r., ponad 66% bezrobotnych ukończyło edukację na szkole zasadniczej zawodowej lub gimnazjalnej, jedynie 4,5% posiadało dyplom wyższej uczelni). Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie prowadzi oprócz poradnictwa, pracy także tzw. aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu, do których należą m.in. prace interwencyjne i roboty publiczne, staże, przygotowania zawodowe, stypendia oraz szkolenia. PUP w Pszczynie wypłaca również dodatki aktywizacyjne a także pokrywa koszty opieki.
W dalszej kolejności głos zabrał Pan Zygmunt Jeleń Przewodniczący Komisji Samorządności, Promocj Rozwoju Powiatu. Przedstawił on opinię Komisji wypracowaną po analizie przedstawionego sprawozdania i wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie. Zwrócił uwagę na pozytywnie zarysowującą się tendencję spadku bezrobocia w powiecie, a także na różnorodne programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, które coraz silniej korespondują z oczekiwaniami pracodawców i pozwalają szybciej znaleźć pracę także na rynkach krajów Un Europejskiej.
W kolejnym punkcie porządku obrad, Pani Joanna Czakańska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie przybliżyła działalność PCPR-u w Pszczynie. Poinformowała, że po wejściu w życie w marcu 2004 r. nowej ustawy o pomocy społecznej, zmienił się sposób realizacji niektórych zadań. Duże zmiany dotyczą finansowania opieki nad dziećmi pozbawionymi wychowania rodziców. Powiat z którego pochodzi dziecko, odpowiedzialny jest finansowo za zapewnienie dziecku opieki w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo wychowawczej, natomiast w przypadku podjęcia przez sąd decyzji o umieszczeniu dziecka w placówce lub rodzinie zastępczej poza powiatem zamieszkania, powiat z którego dziecko pochodzi, zawiera z powiatem na terenie w którym dziecko będzie przebywało, porozumienie dotyczące finansowania pobytu dziecka. W związku z tym, iż zbliża się czas osiągnięcia standardów przez domy dziecka i domy opieki społecznej, konieczne jest przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-adaptacyjnych oraz zatrudnienie dodatkowych pracowników w pszczyńskim Domu Dziecka oraz w obu domach pomocy społecznej na terenie naszego powiatu. Duże zmiany nastąpiły również w zakresie finansowania pobytu podopiecznych w domach opieki społecznej. Osoby, które zostały umieszczone w domach przed 31 grudnia 2004r. są utrzymywane z dotacji państwowej, natomiast finansowanie osób umieszczonych w domach po tym czasie ma trzy źródła: podopieczny ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu, do ponoszenia odpłatności zobowiązana jest również rodzina i jeżeli te dwa źródła nie wystarczają na pokrycie pełnego koszttrzymania, to trzecim źródłem finansowania jest gmina.
Kolejno głos zabrał Pan Marian Kuczia Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Przedstawił on opinię Komisji, wypracowaną na podstawie analizy przedstawionego sprawozdania. Komisja za bardzo pozytywne uznała m.in., że na terenie powiatu jest 81 rodzin zastępczych. Większość dzieci z pogotowia rodzinnego znalazło rodziny zastępcze lub zostało adoptowane. W 2005 r., 5 nowych rodzin z powiatu, uzyskało kwalifikacje rodzin zastępczych.

Dalsza część obrad Rady Powiatu poświęcona była rozpatrzeniu i przyjęciu projektów uchwał.
Rada Powiatu dokonała zmian w budżecie Powiatu Pszczyńskiego na 2005 r., które polegają na zmniejszeniu planu przychodów ogółem o kwotę 3.937 zł., zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 104.137 zł., zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 100.200 zł. oraz zwiększeniu planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 150.000 zł.
Kolejno, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta Katowice dot. reorganizacji Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach.
Rada wyraziła zgodę na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Pszczyna, stanowiącej własność Powiatu Pszczyńskiego, położonej w Pszczynie - Starej Wsi, stanowiącej część drogi gminnej.
Dokonała zmiany uchwały Nr XIX/108/2000 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu lokali użytkowych w obiektach stanowiących własność Powiatu Pszczyńskiego polegającej na tym, że tabelę stawek opłat za korzystanie z basenu i hali sportowej, zastępuje się tabelą w nowym brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Zmiana ta pozwoli na poszerzenie i zróżnicowanie oferty udostępniania obiektów dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych oraz całościowe uregulowanie kwest opłat za korzystanie z obiektów sportowych i rekreacyjnych przy Zespole Szkół Rolniczych w Pszczynie.
Następnie Rada Powiatu dokonała zmiany uchwały Nr XL 231/2002 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, placówek i ośrodków.
W związku z tym, iż Zarząd PFRON dokonał podziału dodatkowej kwoty (wysokość środków PFRON dla naszego powiatu została zwiększona o 205.252 zł.) Rada Powiatu dokonała zmiany uchwały Nr XXV223/2005 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Rada Powiatu dokonała również zmiany uchwały Nr XX/182/2004 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 września 2004 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Pszczyńskiego do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w części obejmującej działanie
pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” oraz przyjęcia regulaminów udzielania stypendiów dla studentów Powiatu Pszczyńskiego oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pszczyński.Następnie Rada Powiatu wyraziła zgodę na przekształcenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie, polegające na zmniejszeniu zadań o zakres zadań Poradni Stomatologicznej w Goczałkowicach – Zdroju,
przy ul. Wiślnej 13. W wyniku przekształcenia nastąpi likwidacja w/w poradni Stomatologicznej, a dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych bez ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, zapewni działający na terenie Gminy Goczałkowice – Zdrój Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDIDENT”. Rozpoczęcie likwidacji w/w poradni nastąpi w dniu podjęcia uchwały, a zakończenie działalności nastąpi 31 grudnia br. (likwidatorem będzie Pani Joanna Krzystolik – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie).
W dalszej części Rada uchwaliła kolejną zmianę w budżecie powiatu pszczyńskiego na 2005 rok, polegającą na zwiększeniu dochodów i wydatków ogółem o kwotę 243.627 zł., po czym wyraziła zgodę na zawarcie dwóch porozumień. Pierwsze porozumienie zawarte zostanie z Gminami: Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Suszec i dotyczyć będzie zimowego utrzymania dróg powiatowych, natomiast drugie porozumienie, dotyczyć będzie wspólnej realizacji zadań na drogach powiatowych i zostanie zawarte z Gminą Pawłowice w celu realizacji wspólnej inwestycji w ciągu drogi powiatowej, polegającej na wykonaniu projektu przebudowy ul. Kasztanowej i ul. Wiejskiej w Jarząbkowicach. w 
Ostatnią podjętą uchwałą, Rada Powiatu dokonała zmiany uchwały Nr XXIX/229/2005 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 marca 2005r. dotyczącej porozumienia z Gminą Pszczyna o wspólnej realizacji zadań na drogach powiatowych. Zmiana uchwały polega na dodaniu w § 1 w/w uchwały, ppkt „d” w brzmieniu: „ remont chodnika na skrzyżowanil Powstańców Śląskich i ul. Jedności w Studzionce”.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady poinformował, że radny Józef Czysz został wybrany do składu Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie, i z tej okazji złożył mu gratulacje, życząc godnego reprezentowania bankowości spółdzielczej województwa śląskiego i jak najwięcej sukcesów w tej pracy.

Teksty uchwał dostępne są na stronie internetowej www.bip.powiat.pszczyna.pl otwiera się w nowym oknie, a także znajdują się do wglądu w Biurze Rady Powiatu.

Inne wiadomości

 • Ogólne

  Wakacje z lokalnymi produktami. 23 czerwca startuje goczałkowicki Bazarek

  Powiat Pszczyński i Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój zapraszają na Bazarek Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej. Kolejny raz podczas wakacji na terenie goczałkowickiego uzdrowiska nasi lokalni producenci, rolnicy i pszczelarze będę promować certyfikowane miody, sery, przetwory, sery i kosmetyki.

 • Ogólne

  Sekretne życie budzików. Nowa wystawa w centrum przesiadkowym

  W centrum przesiadkowym w Pszczynie odbył się wernisaż wystawy Zofii Siwy „Sekretne życie Budzików”. Ilustracje autorki i budziki pochodzące z pracowni Stanisława Lisa, pszczyńskiego zegarmistrza będę zdobić wnętrze budynku do 19 sierpnia. Zwieńczeniem był spektakl „Samotna Kukułka” w wykonaniu Stowarzyszenia „take tam...” im. Artystów Międzywojnia.

 • Ogólne

  Koncert TTT przesunięty na inny termin

  Ważny komunikat. Ze względu na obowiązujące ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia o burzach, wspólnie z zespołem TTT podjęliśmy decyzję o przesunięciu dzisiejszego koncertu w ramach projektu "Przesiądź się na kulturę". Wasze bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Z chłopakami widzimy się w sierpniu. O dokładnym terminie koncertu poinformujemy w późniejszym czasie.