Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Z prac Rady Powiatu Pszczyńskiego

XXXII sesja Rady Powiatu w dniu 22 czerwca 2005 roku

„Leśnictwo pszczyńskie – walory ekologiczne i turystyczne” oraz „Rolnictwo w powiecie pszczyńskim w warunkach integracji europejskiej”, to główne tematy XXX sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 22 czerwca br. Obrady czerwcowej sesji otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Bronisław Gembalczyk. Zaproszonymi gośćmi byli m.in. pan Piotr Tetla – Nadleśniczy Nadleśnictwa Kobiór, pani Sabina Ciszewska – Sęk - Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Pszczynie, pan Ryszard Harazin - Członek Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, pan Czesław Smusz - Kierownik Powiatowego Biura Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Pszczynie oraz przedstawiciele rolników.

Zgodnie z porządkiem obrad sesji punkt piąty poświęcony był „Leśnictwu pszczyńskiemu – walorom ekologicznym i turystycznym”.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Kobiór przekazał, że Nadleśnictwo Kobiór w obecnym zasięgu, który wynosi 732 km2, działa od 1 stycznia 2003 roku i obejmuje powiaty: bieruńsko-lędziński, miejski Jastrzębie-Zdrój, miejski Tychy, mikołowski, pszczyńsk rybnicki – łącznie 15 gmin. Walorem ekologicznym lasów pszczyńskich jest przede wszystkim filtrowanie zanieczyszczeń powietrza (zatrzymywanie zanieczyszczeń na powierzchngieł, liśc gałęzi oraz wbudowywanie toksycznych substancji w drewno), stabilizacja klimatu (zwiększanie wilgotności powietrza, hamowanie silnych wiatrów oraz łagodzenie amplitud termicznych), retencja wody w lesie (las zapobiega powodziom, zabagnieniu itp.). Las pełni również rolę korytarza ekologicznego (migracje i wędrówki zwierząt) oraz uzdrowiska (zmniejsza ilość bakter chorobotwórczych, zwiększa ilość tlenu, ma dobroczynny wpływ na samopoczucie). Walorem ekologicznym jest również Park Krajobrazowy, a także Rezerwat „Babczyna Dolina” oraz „Żubrowisko”. Natomiast walorami turystycznymi, jakimi może poszczycić się leśnictwo pszczyńskie, to przede wszystkim 140 letnia tradycja hodowli żubrów, które są jedną z największych atrakcji przyrodniczych. Innymi walorami turystycznymi są m.in.: łowiectwo (lasy pszczyńskie posiadają tradycyjne tereny łowieckie), stare drzewa i drzewostany, zabytkowe aleje, stawy, kapliczk miejsca pamięci, ścieżki dydaktyczne i rowerowe, szlaki do jazdy konnej i turystyki pieszej, infrastruktura turystyczna (miejsca ogniskowe, parking drogi). Głównym zagrożeniem lasów pszczyńskich jest nadmierna penetracja polegająca na wywoływaniu pożarów, płoszeniu zwierząt oraz wyrządzaniu szkód w uprawach i na stanowiskach rzadkich gatunków, jak również zabudowa w granicach lasu, zaśmiecanie, niszczenie infrastruktury oraz utrudnienia w prowadzeniu gospodarki leśnej. Zachowanie walorów przyrodniczych, a co za tym idzie także turystycznych, wymaga skoordynowanych działań w zakresie polityki leśnej państwa oraz stworzenia planów zagospodarowania przestrzennego lasów, które pozwolą na stworzenie stref ekotonowych wzdłuż granicy lasu, które nie dopuszczą do fragmentaryzacji siedlisk leśnych oraz zapobiegną zabudowie w ich obszarach.

W kolejnym punkcie porządku obrad, poświeconemu „Rolnictwu w powiecie pszczyńskim w warunkach integracji europejskiej” głos zabrali zaproszeni goście.
Pan Czesław Smusz - Kierownik Powiatowego Biura Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Pszczynie zapoznał zebranych z instrumentami finansowego wsparcia realizowanymi przez ARiMR, do których należą m.in.: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”, program SAPARD, instrumenty pomocy krajowej wdrażane przez centralę ARiMR (są to dopłaty do oprocentowanych kredytów, gwarancje i poręczenia kredytowe, spłaty kredytów oraz pomoc finansowa), system identyfikacj rejestracji zwierząt. Kolejno przekazał, że od 9 lutego 2004 roku Biura Powiatowe ARiMR tworzą i prowadzą krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Producenci z terenu powiatu pszczyńskiego stanowią 3,8% ogółu producentów rolnych z terenu województwa śląskiego (w cały województwie śląskim zarejestrowanych jest 74 189 producentów rolnych). W przypadku przyjmowania i obsługi wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania za rok 2004, to w całym województwie śląskim przyjęto 53 076 wniosków, z czego wnioski z powiatu pszczyńskiego stanowią 4,47%. Jeżeli chodzi o ilość przyjętych wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2005 rok w województwie śląskim, to wynoszą one 107,35% wszystkich wniosków przyjętych w kampan 2004 roku.
Kolejno Pani Sabina Ciszewska-Sęk – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Pszczynie zapoznała zebranych z ilością wypełnionych wniosków przy pomocy PZDR w Pszczynie w ramach poszczególnych działań dotyczących Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Sektorowego Programu Operacyjnego do których należą m.in.:
- wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt – 3 wnioski,
- dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE – 32 wnioski,
- przyznawanie płatności bezpośrednich – 1076 wniosków (najwięcej w gminie Pawłowice 362),
- wspieranie gospodarstw niskotowarowych – 42 wnioski,
- inwestycje w gospodarstwach rolnych – 11 wniosków,
- ułatwianie startu młodym rolnikom – 6 wniosków.
Pan Ryszard Harazin – Członek Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach przekazał, iż ŚIR stara się pomagać rolnikom w rozwiązywaniu problemów tak, aby w jak najszybszym czasie zostały one uporządkowane i załatwione. Dodał, że do głównych problemów ŚIR należy ograniczenie limitów co powoduje, iż na wiele zadań nie starcza środków finansowych.

Dalsza część obrad Rady Powiatu poświęcona była rozpatrzeniu i przyjęciu szesnastu projektów uchwał.
Rada Powiatu dokonała dwóch zmian w budżecie Powiatu Pszczyńskiego na 2005 rok, polegających m.in. na zwiększeniu dochodów i wydatków ogółem o kwotę: 36.770 zł. oraz na zwiększeniu przychodów i wydatków o kwotę 1.391.991 zł.
Kolejno Rada Powiatu wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pszczyńskiego położonej w Pszczynie przy ul. Bogedaina. Obecnie obiekt ten wymaga przeprowadzenia niezbędnych remontów i modernizacji. Z uwagi na brak środków finansowych, przeprowadzenie prac mających na celu dostosowanie obiektu do podstawowych standardów nie może być zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie.
Następną uchwałą Rady wyrażono zgodę na przedłużenie na okres do dnia 19 grudnia 2013 rokmowy najmu części nieruchomości położonej w Pszczynie, przy ul. Szymanowskiego 10 z obecnym najemcą lokalu tj. Agencją Restrukturyzacj Modernizacji Rolnictwa.
W związku z wcześniejszym wyrażeniem przez Radę Powiatu woli utworzenia Parku Przemysłowego „Ziemia Pszczyńska”, Rada podjęła uchwałę w sprawie utworzenia z dniem 1 lipca 2005 roku Parku Przemysłowego „Ziemia Pszczyńska” w ramach sektorowego programu operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006” w zakresie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju firm. Bazę materialną Parku stanowić będzie wydzielony zespół nieruchomości położonych na terenie Gminy Miedźna w miejscowości Wola w powiecie pszczyńskim (nieruchomości niniejsze stanowią teren po likwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego „Czeczott” w Woli obecnie KWK ”Piast” Ruch ).
Kolejną uchwałą Rada Powiatu wyraziła zgodę na zbycie na rzecz Miasta Pszczyna 147 udziałów Powiatu Pszczyńskiego w Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Pszczynie. Wartość nominalna jednego udziału wynosi 500 zł. natomiast łączna wartość nominalna zbywanych udziałów wynosi 73.500 zł.
W związku z podjęciem na sesji w dniu 27 kwietnia uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Pszczynie, dla której siedzibą jest budynek Zespołu Szkół Samochodowych w Pszczynie, Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie włączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Pszczynie w skład Zespołu Szkół Samochodowych im. Generała Józefa Bema w Pszczynie.Uchwałami Rady Powiatu wyrażono zgodę na zawarcie dwóch porozumień dotyczących wspólnej realizacji zadań na drogach powiatowych. Pierwsze porozumienie zawarte z Gminą Miedźna przewiduje, że w 2005 roku będą realizowane wspólne inwestycje polegające na:
- remoncie chodnika we Frydku i w Miedźnej,
- wykonaniu nawierzchni na zatoce autobusowej w Gilowicach,
- budowie kanalizacji deszczowej i chodnika przy ul. Lompy w Gilowicach – droga powiatowa S 4148.
Realizacja powyższych zadań nastąpi w ramach środków zabezpieczonych w tegorocznym budżecie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie w wysokości 100.000 zł., które to środki zostaną przekazane Gminie Miedźna.
Drugie porozumienie z Gminą Goczałkowice - Zdrój przewiduje realizację wspólnych inwestycji, polegających na robotach uzupełniających związanych z zamówieniem „Przebudowa ul. Głównej wraz z chodnikiem i odwodnieniem – odcinek od ul. Św. Anny (przepust dwuotworowy) do ul. Zimowej – IV Etap realizacji: km 0 + 430,00 do km 0 + 000,00”.
Uchwałą Rady dokonano zmiany uchwały Nr XX/151/2004 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pszczyńskiego na lata 2004-2006” polegającej na uwzględnieniu w w/w planie zadania „Powiat Pszczyński – powiatem turystycznym poprzez rozwój turystyki rowerowej i ścieżek dydaktycznych”.
Kolejnymi podjętymi uchwałami Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pierwsza pożyczka zostanie zaciągnięta w wysokości 990.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja przegród budowlanych wraz z modernizacją instalacji c.o. w obiektach dydaktycznych i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczych przy ul. Szymanowskiego 12, natomiast druga pożyczka w wysokości 401.991 zł. zostanie przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja przegród budowlanych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie. Spłata pożyczek nastąpi w latach 2006-2009
z dochodów własnych Powiatu, a zabezpieczeniem spłaty będą weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Kolejną uchwałą Rada wyraziła zgodę na przyjęcie zobowiązania finansowego w kwocie 19.520 zł. na sfinansowanie kosztów audytu w 2006 r., wynikającego z realizacji projektu w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Następnie uchwałą Rady został zatwierdzony Regulamin Rady Społecznej ZOZ w Pszczynie.
Mając na uwadze ustalony harmonogram pracy Rady Powiatu Pszczyńskiego i planowaną przerwę wakacyjną Rada udzieliła upoważnienia Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego do zaopiniowania projektu programu restrukturyzacyjnego Zespołu Opieki Społecznej w Pszczynie, który jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego Zespołu Opieki Społecznej w Pszczynie.
Rada Powiatu podjęła również uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Głównej w Goczałkowicach Zdrój wraz z chodnikiem i odwodnieniem – droga powiatowa”.

Teksty uchwał dostępne są na stronie internetowej www.bip.powiat.pszczyna.pl otwiera się w nowym oknie, a także znajdują się do wglądu w Biurze Rady Powiatu.

Inne wiadomości

 • Ogólne

  Wakacje z lokalnymi produktami. 23 czerwca startuje goczałkowicki Bazarek

  Powiat Pszczyński i Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój zapraszają na Bazarek Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej. Kolejny raz podczas wakacji na terenie goczałkowickiego uzdrowiska nasi lokalni producenci, rolnicy i pszczelarze będę promować certyfikowane miody, sery, przetwory, sery i kosmetyki.

 • Ogólne

  Sekretne życie budzików. Nowa wystawa w centrum przesiadkowym

  W centrum przesiadkowym w Pszczynie odbył się wernisaż wystawy Zofii Siwy „Sekretne życie Budzików”. Ilustracje autorki i budziki pochodzące z pracowni Stanisława Lisa, pszczyńskiego zegarmistrza będę zdobić wnętrze budynku do 19 sierpnia. Zwieńczeniem był spektakl „Samotna Kukułka” w wykonaniu Stowarzyszenia „take tam...” im. Artystów Międzywojnia.

 • Ogólne

  Koncert TTT przesunięty na inny termin

  Ważny komunikat. Ze względu na obowiązujące ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia o burzach, wspólnie z zespołem TTT podjęliśmy decyzję o przesunięciu dzisiejszego koncertu w ramach projektu "Przesiądź się na kulturę". Wasze bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Z chłopakami widzimy się w sierpniu. O dokładnym terminie koncertu poinformujemy w późniejszym czasie.