Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Z prac Rady Powiatu Pszczyńskiego

XXXIV sesja Rady Powiatu w dniu 21 września 2005 roku

„Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2005 r. oraz realizacja potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu pszczyńskiego”, to dwa tematy, którym poświęcona była XXXIV sesja Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 21 września 2005 r. Obrady sesji otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Pan Bronisław Gembalczyk.
Po odczytaniu przez Starostę Pszczyńskiego sprawozdania z pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym, Przewodniczący Rady oraz Starosta Pszczyński dokonali uroczystego wręczenia najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat pszczyński, decyzji o przyznaniu stypendium Starosty Pszczyńskiego. Stypendium otrzymali:
- Agnieszka Radwan uczennica Zespołu Szkół Rolniczych w Pszczynie,
- Mateusz Krawiec uczeń Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli,
- Partycja Wykręt uczennica Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli,
- Tomasz Makówka uczeń Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli,
- Tomasz Skrzypczyk uczeń Zespołu Szkół Samochodowych w Pszczynie,
- Damian Jabłeka uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie,
- Magdalena Kocima uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie.
Zgodnie z porządkiem obrad, pkt 5 poświęcony był „Rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2005 r.”. W pierwszej kolejności Rada wysłuchała wystąpienia Pani Gabrieli Zając Skarbnika Powiatu, a następnie zapoznała się z opinią Komisji Finansów i Komisji Branżowych Rady.
W kolejnym punkcie porządku obrad, Pan Maciej Stieber Kierownik Referatu ds. Ochrony Zdrowia i Sportu, Pani Joanna Krzystolik Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie oraz Pan Marian Kuczia Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, przybliżyli kolejny temat sesji pt. „Realizacja potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu pszczyńskiego”.
Pan Maciej Stieber przekazał, iż na terenie powiatu pszczyńskiego świadczenia zdrowotne dla mieszkańców zapewniane są przez 61 publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz około 200 indywidualnych praktyk lekarskich i pielęgniarskich. Podstawową opiekę zdrowotną w ramach kontraktu ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Katowicach zapewnia 25 świadczeniodawców (liczba ta w porównaniu z rokiem ubiegłym nie uległa zmianie). Najwięcej, bo aż 11 przypada na gminę Pszczyna, 5 znajduje się w Miedźnej, 4 w Pawłowicach, 2 w Goczałkowicach i 1 w Kobiórze. Na terenie powiatu pszczyńskiego działalność prowadzi 20 aptek oraz 11 punktów aptecznych, a rok 2005 był rokiem zmian, jeśli chodzi o dyżury aptek. W rokbiegłym apteki z terenu gminy Pszczyna pełniły naprzemienne całodobowe dyżury ustalone przez Zarząd Powiatu, celem zapewnienia dostępności świadczeń w porze nocnej, jak również w niedzielę, święta nne dni wolne od pracy. Z chwilą rozpoczęcia pracy w systemie całodobowym przez dwie pszczyńskie apteki. pozostałe apteki uchwałą Zarządu zwolnione zostały z pełnienia dyżurów nocnych i świątecznych, jednakże przy dwóch aptekach całodobowych dostępność do świadczeń jest obecnie znacznie większa niż w okresie wcześniejszym.
W dalszej kolejności Pani Joanna Krzystolik przekazała, iż potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu pszczyńskiego realizowane są przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pszczynie w zakresie: lecznictwa stacjonarnego, opieki długoterminowej (Oddział dla Przewlekle Chorych, Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (porady lekarskie, badania diagnostyczne współfinansowane), rehabilitacji medycznej (porady i zabiegi rehabilitacyjne), higieny szkolnej i stomatolog. Szpital Powiatowy
w Pszczynie realizuje potrzeby zdrowotne mieszkańców powiatu na dziesięciu oddziałach szpitalnych oraz 378 łóżkach (liczba łóżek, jak również ich struktura w roku bieżącym nie uległa zmianie). Ogólna liczba pacjentów hospitalizowanych w Pszczyńskim Szpitalu w I półroczu br. wyniosła 6.040 (w 2003 r. – 11.258 a w 2004 r. – 12.085 osób). Średni czas pobytu pacjenta w szpitalu, w porównaniu z rokiem ubiegłym uległ skróceniu o 1,25 dnia i za I półrocze br. wyniósł 7,73 dnia, co można argumentować poprawą i powiększaniem bazy diagnostycznej szpitala, dzięki czemu pacjent nie musi długo oczekiwać na badania diagnostyczne, a także unowocześnianiem metod leczenia pacjentów, co skraca okres rekonwalescencj powrotu do zdrowia i sprawności. Czynniki te wpłynęły również na lepsze wykorzystanie łóżek, gdzie w porównaniu z rokiem ubiegłym wykorzystanie łóżka szpitalnego w I półroczu 2005 r. wzrosło
o 3,75% i wynosi 79,25%. Pacjenci leczeni są na Oddziałach Zachowawczych, Oddziałach Opieki Długoterminowej i Oddziałach Zabiegowych: Chirurg Ogólnej, Chirurg Urazowo-Ortopedycznej, Oddziale Położniczo-Ginekologicznym. Najliczniejszą grupę jednostek chorobowych stanowią choroby układu krążenia – 21,03%, choroby układu trawiennego – 11,65%, urazy, zatrucia nne skutki działania czynników zewnętrznych – 10,63% oraz choroby układu moczopłciowego – 8,68%. Jeżeli chodzi o ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, to realizowana jest ona w 17 poradniach specjalistycznych, funkcjonujących na terenie szpitala (ilość i rodzaj poradni w roku bieżącym nie uległa zmianie, jednak zapotrzebowanie pacjentów na porady specjalistyczne wzrasta). Realizacja potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu jest możliwa dzięki doposażeniu szpitala i pracowni diagnostycznych w nowoczesny sprzęt medyczny, który pozyskiwany jest z programów ministerialnych, ZPORR, dofinansowania Starostwa, Urzędu Miasta i Gmin, środków własnych, dofinansowania sponsorów oraz dzierżawy sprzętu. W przyszłym roku planowane są zmiany organizacyjne zmierzające do obniżenia kosztów funkcjonowania zakładu oraz poprawy warunków udzielania świadczeń zdrowotnych. Planuje się m.in. likwidację Oddziału dla Przewlekle Chorych, zwiększenie o 23 łóżka w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym, likwidacja Poradni Stomatologicznej w Goczałkowicach i Jankowicach, reorganizacja Oddziału Położniczo – Ginekologicznego (Oddział funkcjonować będzie na 2, a nie jak dotychczas 3 piętrach, zaś liczba łóżek zmniejszy się o 7), utworzenie w Oddziale Wewnętrznym pododdziału o profilu kardiologicznym, a następnie utworzenie Oddziału Kardiologicznego oraz modernizację gospodarki cieplnej szpitala ze środków WFOŚiGW (pożyczka i dotacja). Do istniejących zagrożeń w funkcjonowaniu ZOZ w Pszczynie zaliczyć można przede wszystkim dostosowanie pomieszczeń i urządzeń zakładu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r., na które potrzeba dużych nakładów finansowych, a także odpływ wykwalifikowanej kadry medycznej do pracy za granicą oraz zmiana trybu i kryteriów podziału środków finansowych pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie NFZ, co znacznie może obniżyć wysokość kontraktów na 2006 r.
Kolejno Pan Marian Kuczia Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawił krótką informację na temat nowotworów złośliwych występujących na terenie powiatu pszczyńskiego, przygotowaną przez Centrum Onkolog i Zakład Epidemiolog w Gliwicach, po czym przedstawił opinię Komisji wypracowaną na podstawie przedstawionych materiałów.

Dalsza część obrad Rady Powiatu poświęcona była rozpatrzeniu i przyjęciu projektów uchwał.
W związku z koniecznością przystąpienia do remontów nawierzchni dróg w okresie zimowym oraz przeprowadzenia procedur przetargowych na roboty utrzymaniowe i usługi w sieci dróg powiatowych Rada Powiatu przyjęła zobowiązanie finansowe dot. realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie w roku 2006 i 2007, w kwotach 750.000,00 zł.
W związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania dot. przebudowy ul. Golasowickiej w Pielgrzymowicach ze środków Funduszu dla Śląska, Rada Powiatu wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie podjęcia inwestycji pn. „Przebudowa ul. Golasowickiej nr drogi 14679 w Pielgrzymowicach” o wartości przekraczającej granicę wydatków budżetowych w 2005 roku. Całkowity koszt robót drogowo-budowlanych wynosi 603.126 zł., w tym wnioskowana kwota dotacji - 247.182 zł., a pozostała kwota, która musi zostać zabezpieczona w budżecie - 355.943 zł.
Następstwem wyrażenia w/w zgody na zaciągnięcie zobowiązania, było podjecie uchwały w sprawie zgłoszenia zadania pn. „Przebudowa ul. Golasowickiej – nr drogi 14679 w Pielgrzymowicach” do dofinansowania ze środków Funduszu dla Śląska.
Kolejno Rada ustaliła organizację oraz zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Pszczynie, który rozpoczął swoją działalność we wrześniu br. Placówka ta prowadzona jest na zlecenie powiatu przez Caritas Archidiecezji Katowickiej – Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie i stanowi ośrodek wsparcia dla osób przewlekle chorych psychicznie lub upośledzonych umysłowo.
Rada Powiatu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Bielsku – Białej w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej funkcjonującej w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku Białej.Rada dokonała również zmian w budżecie Powiatu Pszczyńskiego na 2005 rok.
W dalszej kolejności wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie podjęcia inwestycji pn. „Budowa hali sportowej w Pszczynie” o wartości przekraczającej granicę wydatków budżetowych
w 2005 roku. Uchwała ta zabezpieczająca wkład własny wnioskodawcy na okres realizacjnwestycji, jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie w/w inwestycji do Funduszu dla Śląska.

W związku ze złożeniem na poprzedniej sesji wniosku radnego Grzegorza Nogłego dot. sytuacji na wiadukcie przy ulicy Bielskiej w Pszczynie, oraz wniosku radnego Józefa Czysza dot. remontu drogi wojewódzkiej na trasie Pszczyna do granicy województwa małopolskiego, Rada Powiatu podjęła następujące uchwały intencyjne w sprawach:
1) zapewnienia bezpieczeństwa w związku ze złym stanem technicznym wiaduktu na ul. Bielskiej w Pszczynie,
2) wystąpienia do Zarządu Województwa Śląskiego o podjęcie działań dotyczących poprawy stanu dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu pszczyńskiego.

Teksty uchwał dostępne są na stronie internetowej www.bip.powiat.pszczyna.pl otwiera się w nowym oknie, a także do wglądu w Biurze Rady Powiatu Pszczyńskiego.

Inne wiadomości

 • Ogólne

  Wakacje z lokalnymi produktami. 23 czerwca startuje goczałkowicki Bazarek

  Powiat Pszczyński i Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój zapraszają na Bazarek Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej. Kolejny raz podczas wakacji na terenie goczałkowickiego uzdrowiska nasi lokalni producenci, rolnicy i pszczelarze będę promować certyfikowane miody, sery, przetwory, sery i kosmetyki.

 • Ogólne

  Sekretne życie budzików. Nowa wystawa w centrum przesiadkowym

  W centrum przesiadkowym w Pszczynie odbył się wernisaż wystawy Zofii Siwy „Sekretne życie Budzików”. Ilustracje autorki i budziki pochodzące z pracowni Stanisława Lisa, pszczyńskiego zegarmistrza będę zdobić wnętrze budynku do 19 sierpnia. Zwieńczeniem był spektakl „Samotna Kukułka” w wykonaniu Stowarzyszenia „take tam...” im. Artystów Międzywojnia.

 • Ogólne

  Koncert TTT przesunięty na inny termin

  Ważny komunikat. Ze względu na obowiązujące ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia o burzach, wspólnie z zespołem TTT podjęliśmy decyzję o przesunięciu dzisiejszego koncertu w ramach projektu "Przesiądź się na kulturę". Wasze bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Z chłopakami widzimy się w sierpniu. O dokładnym terminie koncertu poinformujemy w późniejszym czasie.