Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami / parter, pokój nr 12

Ze względu na pandemię koronawirusa, aby załatwić sprawę w urzędzie, należy wcześniej zarezerwować wizytę:

 1. Wydział Komunikacji i Transportu; Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz Terenowy Punkt Paszportowy Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

  Wizyta w urzędzie w celu załatwienia spraw w tych wydziałach możliwa wyłącznie po dokonaniu rezerwacji terminu za pomocą e-kolejki w internetowym systemie rezerwacji kolejki otwiera się w nowym oknie

  Rezerwacja może być dokonana:

  • najwcześniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem wizyty,
  • najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wizyty
  • termin wizyty musi zostać potwierdzony, do 1 godz. od zarezerwowania poprzez wejście w link wysłany na adres e-mail. Po tym czasie rezerwacja niepotwierdzona PRZEPADA. W przypadku, gdy email nie został znaleziony w skrzynce odbiorczej, należy sprawdzić folder SPAM
  • prawidłowo dokonana rezerwacja zostanie potwierdzona informacją wysłaną na podany adres mailowy
  • do stanowiska należy zgłosić się z biletem (pobranym z biletomatu nie wcześniej, niż 15 minut przed wyznaczoną godziną), prawidłowo wypełnionym wnioskiem oraz wymaganymi załącznikami. W przypadku braku wniosku sprawy nie będą mogły być załatwiane
  • płatność możliwa tylko kartą płatniczą lub telefonem
 2. Sprawy w pozostałych wydziałach starostwa można załatwiać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty - Wykaz numerów telefonów do wydziałów

Na terenie urzędu prosimy Klientów o:

 • dezynfekcję rąk po wejściu do budynku,
 • zasłanianie ust i nosa
 • korzystanie z oznakowanych miejsc siedzących i stojących

Szczegóły: Zarezerwuj wizytę przed przyjściem do urzędu

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30

I. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.))

II. GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 12 (parter), tel. (32) 44 92 335

III. WYMAGANE DOKUMENTY

Zaświadczenie o przekształceniu wydaje się „z urzędu”. W przypadku konieczności otrzymania zaświadczenia wcześniej, należy złożyć wniosek o jego wydanie.

IV. OPŁATY

Za wydanie zaświadczenia na wniosek - opłata skarbowa w wysokości 50,00 zł.

V. INFORMACJE DODATKOWE

Grunty objęte przekształceniem:

 • zabudowane budynkami jednorodzinnymi;
 • zabudowane budynkami wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne;
 • zabudowane budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych

Przekształcenie następuje z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Opłata przekształceniowa:

 • wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby na dzień 1 stycznia 2019 roku;
 • opłatę wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku, z wyjątkiem opłaty należnej w 2019 roku, płatnej do 29 lutego 2020 roku;
 • opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia;
 • właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Staroście Pszczyńskiemu na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu 20 lat;
 • wysokość opłaty, terminy oraz zasady jej wnoszenia zostaną szczegółowo podane w zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie.

Bonifikaty:
W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

 • 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
 • 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
 • 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
 • 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
 • 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
 • 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Zaświadczenie o przekształceniu:

 • wydawane będzie przez Starostę Pszczyńskiego;
 • zaświadczenie z „urzędu” wydawane będzie w terminie 12 miesięcy licząc od dnia 1 stycznia 2019 roku;
 • można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, wówczas wydane zostanie:
  • w terminie 30 dni, jeżeli uzasadniony będzie potrzebą dokonania czynności cywilnoprawnej (sprzedaż, ustanowienie odrębnej własność lokalu - do wglądu umowa przedwstępna potwierdzona notarialnie) mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu;
  • pozostałe w terminie 4 miesięcy.


Przedsiębiorcy:

Właściciel gruntu, będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć właściwemu organowi oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia przez okres:

 • 99 lat, licząc od dnia przekształcenia, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 1% albo
 • 50 lat, licząc od dnia przekształcenia, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 2% albo
 • 33 lat, licząc od dnia przekształcenia, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 3% albo
 • w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2 - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, jest wyższa niż 3%.

Przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.
W przypadku, gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji. Koszty operatu szacunkowego ponosi zobowiązany do dopłaty.

Więcej informacji pod adresem: www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie/ otwiera się w nowym oknie

Pliki do pobrania

powrót