Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami / parter, pokój nr 15

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30

Decyzję w sprawie zatwierdzenia aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, uzyskać można w Starostwie Powiatowym, właściwym dla położenia nieruchomości.

Przeprowadzenie klasyfikacji, stosownie do § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, obejmuje:

  1. analizę niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;
  2. przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie;
  3. sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji;
  4. rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu klasyfikacji;
  5. wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji.

Czynności, o których mowa powyżej przeprowadza osoba upoważniona przez starostę, zwana dalej "klasyfikatorem".

W celu zatwierdzenia aktualizacji klasyfikacji gleboznawczej (przeprowadzanej na wniosek) należy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej złożyć:

  • operat techniczny gleboznawczej klasyfikacji gruntów, opracowany przez upoważnionego prze Starostę klasyfikatora gruntów, przyjęty do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
  • wniosek o zatwierdzenie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji;

KROK 1.
Jeśli posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, zgłoś się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.
Udaj się do pokoju nr 4 lub 15 na parterze.

OPŁATY:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 zł.
W przypadku działania przez pełnomocnika, opłata skarbowa od każdego udzielonego pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać za pomocą karty płatniczej albo telefonu podczas załatwiania sprawy w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym)
ING Bank Śląski w Pszczynie
50 1050 1070 1000 0001 0136 6540
Potwierdzenie dokonanej wpłaty należy dołączyć do wniosku.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Pszczyńskiego - w terminie 14 dni od doręczenia decyzji (po upływie tego terminu decyzja staje się ostateczna)

INFORMACJE DODATKOWE:
Kontakt:
tel. (32) 44 92 367 - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. (32) 44 92 342 - Naczelnik Wydziału
tel. (32) 44 92 340 - osoba wydająca decyzje zatwierdzające gleboznawczą klasyfikację gruntów

powrót