Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa lub powiatu pszczyńskiego w prawo własności

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami / parter, pokój nr 12

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa lub Powiatu Pszczyńskiego, dokonać można w Starostwie Powiatowym, właściwym dla położenia nieruchomości.

W tym celu należy złożyć odpowiednie dokumenty:

  • wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
  • wnioskodawca powinien posiadać ze sobą ważny dokument tożsamości.

Dodatkowo, w przypadku wnioskowania o rozłożenie opłaty na raty:

  • informacja przy ubieganiu się o pomoc de minimis wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311);

Rozłożona na raty nieuiszczona część opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej wysokości odsetek ustawowych (§2 Zarządzenia nr 44/14 Wojewody Śląskiego z dnia 20 lutego 2014).

KROK 1.
Jeśli posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, zgłoś się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.
Udaj się do pokoju nr 12 na parterze.

KROK 2.
Dokumenty można również

  • przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna;
  • złożyć w Punkcie Obsługi Klienta, na parterze.

OPŁATY:
Opłata skarbowa wynosi 10 zł.
W przypadku działania przez pełnomocnika opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł. Pełnomocnictwo udzielone współmałżonkowi, rodzeństwu, dzieciom, wnukom, rodzicom, czy dziadkom jest zwolnione z opłaty.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać za pomocą karty płatniczej albo telefonu podczas załatwiania sprawy w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pszczynie (np. na poczcie, przelewem bankowym)
ING Bank Śląski w Pszczynie
50 1050 1070 1000 0001 0136 6540
Potwierdzenie dokonanej wpłaty należy dołączyć do wniosku.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zgodnie z Art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego „(…) Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (…)”.

INFORMACJE DODATKOWE:
Kontakt: tel. (32) 44 92 335 lub (32) 44 92 342
fax. (32) 44 92 365

Pliki do pobrania

powrót