Powiat pszczyński - podstrona

Zgłoszenie roboty geodezyjnej, złożenie operatu technicznego, odbiór materiałów

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami / parter, pokój nr 4

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30

Czynności związane z wykonaniem roboty geodezyjnej w danym powiecie wiążą się z jej zgłoszeniem w Starostwie Powiatowym, właściwym dla położenia nieruchomości, której robota dotyczy.

Robotę geodezyjną można zgłosić na dwa sposoby - internetowo oraz osobiście. Należy w tym celu przedłożyć następujące dokumenty:

 • Druk zgłoszenia pracy geodezyjnej określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

KROK 1.

 1. Forma internetowa:
  Internetowo można zgłosić robotę pod adresem https://pszczynski.webewid.pl otwiera się w nowym oknie Przed rozpoczęciem użytkowania serwisu, należy założyć konto. W tym celu trzeba zgłosić się do siedziby Starostwa Powiatowego w Pszczynie, do pokoju nr 4 (parter). Można również pobrać wniosek (link na stronie) i przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.
  Po założeniu konta, roboty można każdorazowo zgłaszać za pośrednictwem serwisu.
 2. Osobiście:
  Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Pszczynie, przy ul. 3 Maja 10, do pokoju nr 4 (parter).

Zgłoszenie potwierdzone przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej okazuje się właścicielowi lub osobie władającej nieruchomością jako dokument upoważniający wykonawcę prac geodezyjnych do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz do wykonywania innych czynności opisanych w art. 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725).

KROK 2.

 1. Forma internetowa:
  Materiały do zgłoszenia zostają udostępnione poprzez serwis na koncie użytkownika w terminie do 10 dni od zgłoszenia.
 2. Osobiście:
  Przygotowane materiały można odebrać w terminie do 10 dni od dostarczenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, przy ul. 3 Maja 10, w pokoju nr 4 (parter).

KROK 3.
Po wykonaniu roboty geodezyjnej i skompletowaniu operatu technicznego należy go oddać do kontroli w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, przy ul. 3 Maja 10, do pokoju nr 4 (parter)- można oddać go w formie papierowej lub cyfrowej podpisanej podpisem kwalifikowanym.
Wynikiem sprawdzenia operatu jest protokół kontroli.

KROK 4.
W przypadku uwag do operatu, należy go uzupełnić. Jeśli dokumentacja nadaje się do przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, materiały powykonawcze można odebrać w pokoju nr 4 (parter).

Opłaty dokonuje się za pomocą karty płatniczej lub telefonu w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w budynku Starostwa, po ustaleniu wysokości opłaty za wykonane prace. Można wykonać także przelew internetowy w banku lub na poczcie.

INFORMACJE DODATKOWE:
Kontakt:

 • Zgłoszenia prac: tel. 32 44 92 343
 • Poświadczenia dokumentów: tel. 32 44 92 367

Pliki do pobrania

powrót