Powiat pszczyński - podstrona

Organizacje pozarządowe

Protokół z konsultacji zadania pn. Organizacja Powiatowego Dnia Sportu

13 marca 2024 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Fundacji Edukacja+Terapia na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja Powiatowego Dnia Sportu” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.

Zgodnie z dostarczonym wnioskiem zadanie będzie polegało na zorganizowaniu
i przeprowadzeniu dnia sportu z turniejem gier sportowych dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, który odbędzie się na terenie fundacji. Wnioskowana kwota dotacji to 1000 zł. Całkowita wartość zadania to 2100,00 zł.

Zadanie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 571), tzn. zadanie ma charakter lokalny, wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł oraz okres realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni.

Na posiedzeniu w dniu 19 marca 2024 r. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uznał celowość realizacji zadania, dlatego złożona oferta w dniu 20 marca 2024 r. została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, na stronie internetowej powiatu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego. Każdy w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do upublicznionej oferty.

W związku z powyższym, zasadne jest podpisanie umowy z Fundacją Edukacja+Terapia na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja Powiatowego Dnia Sportu”.

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości