Powiat pszczyński - podstrona

Organizacje pozarządowe

Protokół z konsultacji zadania pn. Organizacja warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży z powiatu pszczyńskiego

6 marca 2024 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Fundacji Edukacja+Terapia na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży z powiatu pszczyńskiego” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.

Zgodnie z dostarczonym wnioskiem zadanie będzie polegało na zorganizowaniu warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży z powiatu pszczyńskiego, które odbędą się na terenie zielonym oraz w salach siedziby fundacji w Goczałkowicach-Zdroju. Wnioskowana kwota dotacji to 1000 zł. Całkowita wartość zadania to 1600,00 zł.

Zadanie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 571), tzn. zadanie ma charakter lokalny, wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł oraz okres realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni.

Na posiedzeniu w dniu 12 marca 2024 r. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uznał celowość realizacji zadania, dlatego złożona oferta w dniu 13 marca 2024 r. została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, na stronie internetowej powiatu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego. Każdy w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do upublicznionej oferty.

W związku z powyższym, zasadne jest podpisanie umowy z Fundacją Edukacja+Terapia na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży z powiatu pszczyńskiego”.

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości