Powiat pszczyński - podstrona

Organizacje pozarządowe

Protokół z konsultacji - „IX Senioriada Zimowa UTW - Rabka 2022”

31 stycznia 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego powiatu pn. „IX Senioriada Zimowa UTW - Rabka 2022” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.

Zgodnie z dostarczonym wnioskiem zadanie będzie polegało na zorganizowaniu wyjazdu na zimową Senioriadę Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Rabce. Wnioskowana kwota dotacji to 1000 zł, z przeznaczeniem na przewóz uczestników. Całkowita wartość zadania to 2730,00 zł.

Zadanie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.), tzn. zadanie ma charakter lokalny, wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł oraz okres realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni.

Na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2022 r. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uznał celowość realizacji zadania, dlatego złożona oferta w dniu 9 lutego 2022 r. została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, na stronie internetowej powiatu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego. Każdy, w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do upublicznionej oferty.

W związku z powyższym, zasadne jest podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego powiatu pn. „IX Senioriada Zimowa UTW - Rabka 2022”.

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości