Organizacje pozarządowe

Protokół z konsultacji - Realizacja programu szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży z zakresu jazda konna - hippika - gmina Pszczyna

31 marca 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła Fundacji Stajnia Standura na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Realizacja programu szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży z zakresu jazda konna - hippika-gmina Pszczyna” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.

Zgodnie z dostarczonym wnioskiem zadanie będzie polegało na przygotowaniu i zorganizowaniu profesjonalnego szkolenia dla dzieci i młodzieży z zakresu jazdy konnej i hippiki. Wnioskowana kwota dotacji to 1000 zł., z przeznaczeniem na parkury szkoleniowe z trenerem jeździectwa. Całkowita wartość zadania to 2000,00 zł.

Zadanie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057), tzn. zadanie ma charakter lokalny, wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł oraz okres realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni.

Na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2021 r. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uznał celowość realizacji zadania, dlatego złożona oferta w dniu 7 kwietnia 2021 r. została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, na stronie internetowej powiatu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego. Każdy, w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do upublicznionej oferty.

W związku z powyższym, zasadne jest podpisanie umowy z Fundacją Stajnia Standura na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Realizacja programu szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży z zakresu jazda konna - hippika-gmina Pszczyna”.

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości