Powiat pszczyński - podstrona

Organizacje pozarządowe

Protokół z konsultacji - Wstęp do odzyskiwania sprawności fizycznej i psychicznej po pandemii wirusa Covid-19

10 lutego 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Wstęp do odzyskiwania sprawności fizycznej i psychicznej po pandemii wirusa Covid-19” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.

Zgodnie z dostarczonym wnioskiem zadanie będzie polegało na zorganizowaniu wyjazdu na Letnią Olimpiadę Uniwersytetów TW „Trzeci Wiek Na Start” do Chorzowa. Wnioskowana kwota dotacji to 1000 zł, z przeznaczeniem na przewóz uczestników oraz opłaty uczestnictwa. Całkowita wartość zadania to 1670,00 zł.

Zadanie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057), tzn. zadanie ma charakter lokalny, wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł oraz okres realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni.

Na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2021 r. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uznał celowość realizacji zadania, dlatego złożona oferta w dniu 17 lutego 2021 r. została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, na stronie internetowej powiatu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego. Każdy, w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do upublicznionej oferty.

W związku z powyższym, zasadne jest podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Wstęp do odzyskiwania sprawności fizycznej i psychicznej po pandemii wirusa Covid-19”.

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości