Powiat pszczyński - podstrona

Organizacje pozarządowe

Protokół z konsultacji - Organizacja w Pszczynie konkursu wokalnego dla dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego „Karuzela z piosenkami” z cyklu „Mozaika talentów - Karuzela z …”

30 grudnia 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Fundacji „nie Czekaj” na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja w Pszczynie konkursu wokalnego dla dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego „Karuzela z piosenkami” z cyklu „Mozaika talentów - Karuzela z …” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.

Zgodnie z dostarczonym wnioskiem zadanie będzie polegało na zorganizowaniu festiwalu młodych talentów w lutym 2020 r. Wydarzenie odbędzie się w Pszczyńskim Centrum Kultury oraz w Szkole Podstawowej im. Książąt Pszczyńskich nr 1 w Pszczynie. Całkowita wartość zadania to 1800,00 zł, a wnioskowana kwota dotacji to 1000,00 zł.
Zadanie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.), tzn. zadanie ma charakter lokalny, wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł oraz okres realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni. Na posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2020 r. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uznał celowość realizacji zadania, dlatego złożona oferta w dniu 3 stycznia 2020 r. została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, na stronie internetowej powiatu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego. Każdy, w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do upublicznionej oferty.
W związku z powyższym, zasadne jest podpisanie umowy z Fundacją „nie Czekaj” na realizację zadania publicznego powiatu pn. Organizacja w Pszczynie konkursu wokalnego dla dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego „Karuzela z piosenkami” z cyklu „Mozaika talentów - Karuzela z …”

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości

  • Organizacje pozarządowe

    Konkurs grantowy: 6 tys. zł dla organizacji

    Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym Śląskie NOWEFIO na rozwój instytucjonalny młodych organizacji pozarządowych. O dotacje w wysokości do 6 tys. zł mogą ubiegać się młode organizacje zarejestrowane na terenie województwa śląskiego.