Powiat pszczyński - podstrona

Organizacje pozarządowe

Protokół z konsultacji - Dzień dziecka w skansenie

15 lutego 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o.o. na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Dzień dziecka w skansenie” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.

Zgodnie z dostarczonym wnioskiem zadanie będzie polegało na organizacji dnia dziecka w skansenie w dniu 1 czerwca 2019 r. Wydarzenie będzie prowadzone przez animatora i Grupę Teatralną „Kórtyna”. Całkowita wartość zadania to 1000,00 zł, a wnioskowana kwota dotacji to 650,00 zł.
Zadanie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.), tzn. zadanie ma charakter lokalny, wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł oraz okres realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni. Na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2019 r. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uznał celowość realizacji zadania, dlatego złożona oferta w dniu 15 lutego 2019 r. została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, na stronie internetowej powiatu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego. Każdy, w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do upublicznionej oferty.
W związku z powyższym, zasadne jest podpisanie umowy z Agencją Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o.o. na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Dzień dziecka w skansenie”.

Inne wiadomości