Organizacje pozarządowe

Protokół z konsultacji - Publikacja katalogowa "Jest taka szkoła…"

14 lutego 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Razem” dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Publikacja katalogowa "Jest taka szkoła…"” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.

Zgodnie z dostarczonym wnioskiem zadanie będzie polegało na wydaniu publikacji prezentujące prace uczniów wyłonione w drodze konkursu literackiego, fotograficznego, plastycznego, refleksje i wspomnienia absolwentów, rodziców uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, emerytów. Publikacja zostanie wydana w ok. 50. Całkowita wartość zadania to 2140,00 zł, a wnioskowana kwota dotacji to 650,00 zł.
Zadanie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.), tzn. zadanie ma charakter lokalny, wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł oraz okres realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni. Na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2019 r. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uznał celowość realizacji zadania, dlatego złożona oferta w dniu 14 lutego 2019 r. została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, na stronie internetowej powiatu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego. Każdy, w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do upublicznionej oferty.
W związku z powyższym, zasadne jest podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem „Razem” dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Publikacja katalogowa "Jest taka szkoła…"”.

Inne wiadomości