Organizacje pozarządowe

Protokół z konsultacji - Organizacja zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnością

13 lutego 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Razem” dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnością” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.

Zgodnie z dostarczonym wnioskiem zadanie będzie polegało na organizacji spartakiady dla osób niepełnosprawnych, w której weźmie udział ok. 130 osób z 7 placówek z powiatu pszczyńskiego. Całkowita wartość zadania to 2300 zł, a wnioskowana kwota dotacji to 1000 zł.
Zadanie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.), tzn. zadanie ma charakter lokalny, wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł oraz okres realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni. Na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2019 r. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uznał celowość realizacji zadania, dlatego złożona oferta w dniu 13 lutego 2019 r. została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, na stronie internetowej powiatu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego. Każdy, w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do upublicznionej oferty.
W związku z powyższym, zasadne jest podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem „Razem” dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnością”.

Inne wiadomości