Powiat pszczyński - podstrona

Organizacje pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2014 roku

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2014 roku w zakresie: kultury i ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie od dnia 8 stycznia 2014 roku do dnia 29 stycznia 2014 roku do godz. 15.30 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego) oferty zgodnej z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r., format pliku: PDF, rozmiar: 2.77 MB
Wzór oferty, format pliku: DOC, rozmiar: 138 KB
Wzór umowy, format pliku: DOC, rozmiar: 110.5 KB
Wzór sprawozdania, format pliku: DOC, rozmiar: 117.5 KB
Informator: Jak wypełnić ofertę? - 2014, format pliku: DOC, rozmiar: 158.5 KB

Inne wiadomości