Powiat pszczyński - podstrona

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2023 poz. 344) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w związku z przepisami epizodycznymi dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków:
  Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, położona w obrębie ewidencyjnym 0006 Wola, gmina Miedźna, oznaczona jako działka nr 1555/62 o pow. 0,0571 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą nr KA1P/00041666/2.
 2. Opis nieruchomości:
  Nieruchomość zabudowana budynkiem handlowo-usługowym, posiada dostęp do uzbrojenia: sieci energii elektrycznej i ciepłowniczej.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
  Nieruchomość znajduje się na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Miedźnej Nr LIX/408/2023 z dnia 28.02.2023 r. przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie oznaczonym symbolami: A Z2 - tereny niskiej zieleni nieurządzonej w strefie technologicznej od linii elektroenergetycznej 220 KV - 25,0 m od osi linii, A M1 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 4. Termin zagospodarowania nieruchomości:
  Nie dotyczy.
 5. Wysokość opłaty z tytułu wykupu:
  Przy wpłacie jednorazowej dwudziestokrotność opłaty z tytułu użytkowania wieczystego - 2 652,57 x 20 = 53 051,40 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt jeden zł 40/100)
 6. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:
  Nie dotyczy.
 7. Wysokość opłat z tytułu użytkowania:
  Nie dotyczy.
 8. Termin wnoszenia opłat i zasady aktualizacji opłat:
  Nie dotyczy.
 9. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:
  6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Niniejszy wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 17.04.2024 r. do dnia 8.05.2024 r. na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pszczynie, a także zamieszczeniu w Internecie w zakładce „obrót nieruchomościami”, a także na stronie www.monitorurzedowy.pl otwiera się w nowym oknie.

Przedmiotowy wykaz przekazuje się Wojewodzie Śląskiemu celem jego zamieszczenia przez okres 21 dni na stronie przedmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2023 poz. 344) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w związku z przepisami epizodycznymi dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2023 poz. 344) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w związku z przepisami epizodycznymi dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz dla nieruchomości położonej w Goczałkowicach-Zdroju, gm. Goczałkowice-Zdrój, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.