Powiat pszczyński - podstrona

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz dla nieruchomości położonej w Goczałkowicach-Zdroju, gm. Goczałkowice-Zdrój, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

 1. Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków:
  Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa,
  Księga Wieczysta nr: KA1P/00077508/8,
  Działki nr: 2879/2 (pow. 0,0545 ha), 2931/2 (pow.0,0203 ha), 2930/2 (pow. 0,0295 ha),
  Województwo: śląskie,
  Powiat: pszczyński,
  Gmina: Goczałkowice-Zdrój,
  Miejscowość: Goczałkowice-Zdrój,
  Obręb: 0001 Goczałkowice,
  Położenie: ul. Spokojna.
 2. Opis oraz przeznaczenie nieruchomości:
  Wzdłuż całej nieruchomości przebiega zarurowany rów melioracyjny. Na działkach nr 2879/2 i 2931/2 zlokalizowana jest sieć gazociągowa. Przez działkę nr 2930/2, w poprzek, przebiega sieć wodociągowa. Przeznaczenie na prowadzenie działalności handlowej / usługowej.
 3. Termin oraz sposób zagospodarowania nieruchomości:
  Nieruchomość gruntowa zostanie oddana w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
  Termin zagospodarowania: od dnia zawarcia umowy.
 4. Wysokość opłaty netto z tytułu czynszu dzierżawnego, zasady waloryzacji, opłaty dodatkowe:
  Stawka czynszu dzierżawnego wyliczana będzie zgodnie z obowiązującym na czas zawarcia umowy Zarządzeniem Starosty Pszczyńskiego w sprawie ustalania minimalnych stawek czynszu dzierżawnego i najmu gruntów oraz lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
  Do stawki czynszu dzierżawnego dolicza się obowiązującą stawkę podatku VAT.
  Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie od roku następnego po roku zawarcia umowy o wskaźnik odpowiadający średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzednim, publikowany przez Prezesa GUS.
  Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca ponosi także opłaty za podatek od nieruchomości.
 5. Termin wnoszenia opłat:
  Do 25-go każdego miesiąca, na podstawie wystawionej faktury VAT.
 6. Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę:
  Do dzierżawy przeznacza się poszczególne działki w zakresie całej ich powierzchni.
  Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pszczynie, zamieszczeniu w Internecie w zakładce „obrót nieruchomościami”, a także na stronie www.monitorurzedowy.pl otwiera się w nowym oknie.
  Przedmiotowy wykaz przekazuje się Wojewodzie Śląskiemu celem jego zamieszczenia przez okres 21 dni na stronie przedmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2023 poz. 344) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w związku z przepisami epizodycznymi dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2023 poz. 344) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w związku z przepisami epizodycznymi dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2023 poz. 344) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w związku z przepisami epizodycznymi dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.