Powiat pszczyński - podstrona

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz dla nieruchomości położonej w Brzeźcach, gm. Pszczyna, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

 1. Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków:
  Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa,
  Księga Wieczysta nr: KA1P/00077883/0,
  Działka nr: 550/53,
  Łączna powierzchnia: 0,0096 ha,
  Województwo: śląskie,
  Powiat: pszczyński,
  Gmina: Pszczyna,
  Miejscowość: Brzeźce,
  Obręb: 0001 Brzeźce,
  Położenie: ul. Łączna.
 2. Opis oraz przeznaczenie nieruchomości:
  Nieruchomość niezabudowana, przez którą przebiegają sieci: wodociągowa, energetyczna.
  Przeznaczenie na prowadzenie działalności usługowej / handlowej.
 3. Termin oraz sposób zagospodarowania nieruchomości:
  Nieruchomość gruntowa zostanie oddana w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
  Termin zagospodarowania: od kwietnia 2024 r.
 4. Wysokość opłaty netto z tytułu czynszu dzierżawnego, zasady waloryzacji, opłaty dodatkowe:
  Stawka czynszu dzierżawnego wyliczana będzie zgodnie z obowiązującym na czas zawarcia umowy Zarządzeniem Starosty Pszczyńskiego w sprawie ustalania minimalnych stawek czynszu dzierżawnego i najmu gruntów oraz lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
  Do stawki czynszu dzierżawnego dolicza się obowiązującą stawkę podatku VAT.
  Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie od roku następnego po roku zawarcia umowy o wskaźnik odpowiadający średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzednim, publikowany przez Prezesa GUS.
  Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca ponosi także opłaty za podatek od nieruchomości.
 5. Termin wnoszenia opłat:
  Do 25-go każdego miesiąca, na podstawie wystawionej faktury VAT.
 6. Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę:
  Do dzierżawy przeznacza się całość nieruchomości.
  Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pszczynie, zamieszczeniu w Internecie w zakładce „obrót nieruchomościami”, a także na stronie www.monitorurzedowy.pl otwiera się w nowym oknie.
  Przedmiotowy wykaz przekazuje się Wojewodzie Śląskiemu celem jego zamieszczenia przez okres 21 dni na stronie przedmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2023 poz. 344) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w związku z przepisami epizodycznymi dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2023 poz. 344) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w związku z przepisami epizodycznymi dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2023 poz. 344) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w związku z przepisami epizodycznymi dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.