Powiat pszczyński - podstrona

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz dla nieruchomości położonej w Woli, gm. Miedźna, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

 1. Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków:
 2. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa,
  Księga Wieczysta nr: KA1P/00040768/0,
  Działka nr:1967/37,
  Łączna powierzchnia: 1,2763 ha,
  Województwo: śląskie,
  Powiat: pszczyński,
  Gmina: Miedźna,
  Miejscowość: Wola,
  Obręb: 0006 Wola,
  Położenie: ul. Poprzeczna

 3. Opis oraz przeznaczenie nieruchomości:
 4. Nieruchomość niezabudowana, w przeważającej części teren utwardzony. Przez nieruchomość przebiegają sieci: gazowa, ciepłownicza, energetyczne, teletechniczna, kanalizacyjne, wodociągowe.
  Przeznaczenie na prowadzenie działalności usługowej / handlowej oraz miejsca postojowe.

 5. Termin oraz sposób zagospodarowania nieruchomości:
 6. Nieruchomość gruntowa zostanie oddana w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony. Termin zagospodarowania: od kwietnia 2024 r.

 7. Wysokość opłaty netto z tytułu czynszu dzierżawnego, zasady waloryzacji, opłaty dodatkowe:
 8. Stawka czynszu dzierżawnego wyliczana będzie zgodnie z obowiązującym na czas zawarcia umowy Zarządzeniem Starosty Pszczyńskiego w sprawie ustalania minimalnych stawek czynszu dzierżawnego i najmu gruntów oraz lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

  Do stawki czynszu dzierżawnego dolicza się obowiązującą stawkę podatku VAT.
  Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie od roku następnego po roku zawarcia umowy o wskaźnik odpowiadający średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzednim, publikowany przez Prezesa GUS.

  Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca ponosi także opłaty za podatek od nieruchomości.

 9. Termin wnoszenia opłat:
 10. Do 25-go każdego miesiąca, na podstawie wystawionej faktury VAT.

 11. Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę:
 12. Do dzierżawy przeznacza się całość nieruchomości, z możliwością dzierżawy jej części, na czas oznaczony 3 lat.

  Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pszczynie, zamieszczeniu w Internecie w zakładce „obrót nieruchomościami”, a także na stronie www.monitorurzedowy.pl otwiera się w nowym oknie.

  Przedmiotowy wykaz przekazuje się Wojewodzie Śląskiemu celem jego zamieszczenia przez okres 21 dni na stronie przedmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2023 poz. 344) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w związku z przepisami epizodycznymi dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2023 poz. 344) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w związku z przepisami epizodycznymi dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

  Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2023 poz. 344) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w związku z przepisami epizodycznymi dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.