Powiat pszczyński - podstrona

Oświata

Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie.

Uchwała nr 1334/304/24 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1428)

Zarząd Powiatu uchwala:

 1. Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie, ul. L. Zamenhofa 5, w skład którego wchodzą:
  • Szkoła Podstawowa nr 23 Specjalna,
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 Specjalna i przyjąć treść ogłoszenia stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Warunki uczestnictwa w konkursach określa regulamin zawarty w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1428).
 3. Ogłoszenie o konkursie zamieścić na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
 4. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 1334/304/24 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 20 lutego 2024 r.

 1. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie, ul. L. Zamenhofa 5, w skład którego wchodzą:
  • Szkoła Podstawowa nr 23 Specjalna,
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
  • Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 Specjalna.
 2. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2578).
 3. Oferty osób przystępujących do konkursu zawierają następujące dokumenty:
  • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
  • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
   • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo
   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  • oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
   • imię (imiona) i nazwisko,
   • datę i miejsce urodzenia,
   • obywatelstwo,
   • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
  • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3 lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
  • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  • w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
   • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672 z późn.zm.) lub
   • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska lub
   • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
  • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 104);
  • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.342 i 497,1195,1872) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
  • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
  • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późn.zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 742 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn.zm.)- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 4. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. d-g, l i m.
 5. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
 6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu oraz adresem mailowym z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie".
  Termin składania ofert: do dnia 14 marca 2024 r. do godz. 15.30 na adres: Starostwo Powiatowe w Pszczynie ul. 3 Maja 10 (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Pszczynie).
 7. Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej do Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
 8. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego.
 9. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 10. Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuje się, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pszczyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Pszczynie : Starostwo Powiatowe w Pszczynie ul. 3 Maja 10, nr telefonu 324492307, adres e-mail: IOD@powiat.pszczyna.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, placówki oświatowej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c i ,e RODO, w ramach kompetencji nadanych na podstawie przepisów prawa.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym oraz przepisów resortowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeśli zgoda na przetwarzanie była udzielona)w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości