Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2023 r. poz. 2408) podaję do publicznej wiadomości na obszarze gmin województwa śląskiego treść zarządzenia nr 366/23 Wojewody Śląskiego z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad.

Zarządzenie nr 366/23 Wojewody Śląskiego z dnia 9 listopada 2023 r.w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Śląskiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa śląskiego na kadencje 2024-2029.

Na podstawie art. 373 i art.374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r .poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) po porozumieniu z Komisarzami Wyborczymi w Bielsku-Białej, Częstochowie i Katowicach zarządza się, co następuje:

  1. Ustala się liczbę radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Śląskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie śląskim na kadencję 2024-2029, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
  2. Liczbę radnych, o której mowa w 1 zarządzenia, określa się na podstawie ustalonej w Centralnym Rejestrze Wyborców liczby mieszkańców tej gminy na koniec kwartału poprzedzającego rozpoczęcie okresu, w którym wybory mają zostać przeprowadzone.
  3. Zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia. W każdej gminie województwa śląskiego najpóźniej na cztery miesiące przed upływem obecnej kadencji rad gmin.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plik do pobrania

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 10 listopada, format pliku: PDF, rozmiar: 2.08 MB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości