Powiat pszczyński - podstrona

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej w Suszcu.

W związku ze zmianą terminu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej w Suszcu, obręb ewidencyjny 0006 Suszec, gmina Suszec, powiat pszczyński, województwo śląskie, wskazanego w Ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, znak: GN.6840.16.2021.XXIV, zmienia się treść ust. 8 oraz 9 ww. Ogłoszenia, nadając im nowe, następujące brzemiennie: „8. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: dnia 14 grudnia 2023 r., godz. 9:00, Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, sala nr 45 (I piętro). 9. Wysokość wadium, forma i miejsce jego wniesienia: wadium w kwocie 375.400,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych) należy wnieść w pieniądzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 5 grudnia 2023 r. zostało zaksięgowane na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, nr 18 8448 0004 0006 1229 2033 0007, w Banku Spółdzielczym w Pszczynie, ul. Rynek 6, 43 200 Pszczyna.”.

Warunki przetargu, a także wszelkie informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości, dostępne są w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie, tel. 32 449 2336.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kasztanowej w Woli.

  • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

    Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 poz. 344) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.