Powiat pszczyński - podstrona

Konsultacje społeczne

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały nr... Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 października w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/396/22 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2023

Zarządzenie nr 36/2023 Starosty Pszczyńskiego z dnia 3 października 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały nr... Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 października w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/396/22 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2023

Na podstawie Uchwały NR II/12/10 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Zarządzam:

 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/396/22 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2023.
  • Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag dotyczących ww. projektu.
  • Uzyskane opinie nie mają charakteru wiążącego.
 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji ustala się na okres od 6 października 2023 r. do 16 października 2023 r.
 3. Forma konsultacji: zgłaszanie opinii i uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia w formie:
  • korespondencji elektronicznej e-mail na adres: zdrowie@powiat.pszczyna.pl
  • pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna;
  • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna
 4. Za prawidłowe przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Kontroli i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kontroli i Zdrowia.
 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt Uchwały nr .... Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/396/22 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2023

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2301 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Burmistrza Pszczyny, Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój, Wójta Gminy Kobiór, Wójta Gminy Miedźna, Wójta Gminy Pawłowice, Wójta Gminy Suszec, a także Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach

Rada Powiatu uchwala:

 1. Zmienić Uchwałę Nr XLVIII/396/22 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2023 w ten sposób, że załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.
 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Pliki do pobrania

Projekt uchwały, format pliku: PDF, rozmiar: 351.5 KB
Formularz zgłaszania uwag, format pliku: DOCX, rozmiar: 17.29 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Protokół z przeprowadzonych konsultacji

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2024 Starosty Pszczyńskiego z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w dniach od 28 marca 2024 do 11 kwietnia 2024 r. przeprowadzono konsultacje społeczne.

 • Konsultacje społeczne

  Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu Uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • Protokół z konsultacji społecznych

  Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.