Powiat pszczyński - podstrona

Protokół z przebiegu przeprowadzonych konsultacji społecznych

Dotyczy ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2023.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2023 Starosty Pszczyńskiego z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/396/22 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2023, w dniach od 4 września 2023 r. do 13 września 2023 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.

Informacja o ww. konsultacjach społecznych została opublikowana na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pszczynie (www.bip.powiat.pszczyna.pl) otwiera się w nowym oknie oraz na stronie internetowej Powiatu Pszczyńskiego (www.powiat.pszczyna.pl).

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski, opinie ani uwagi dotyczące treści projektu uchwały.

Protokół z konsultacji społecznych, format pliku: PDF, rozmiar: 341.55 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Protokół z przeprowadzonych konsultacji

    Zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2024 Starosty Pszczyńskiego z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w dniach od 28 marca 2024 do 11 kwietnia 2024 r. przeprowadzono konsultacje społeczne.

  • Konsultacje społeczne

    Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu Uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

  • Protokół z konsultacji społecznych

    Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.