Powiat pszczyński - podstrona

Komunikacja publiczna

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego zmiany uchwały Nr XIX/153/16 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu pszczyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pszczyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Zarządzenie nr 29/2023/2023 Starosty Pszczyńskiego z dnia 26 lipca 2023

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego zmiany uchwały Nr XIX/153/16 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pszczyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Na podstawie art. 3d ust. 2 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1526 z późn. zm.), oraz Uchwały NR II/12/10 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zarządzam co następuje:

 1. Ogłaszam przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/153/16 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pszczyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków załącznik nr1 „Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Pszczyńskiego” , jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag dotyczących ww. projektu. Uzyskane opinie nie mają charakteru wiążącego.
 3. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji ustala się na okres od 1sierpnia 2023 r. do 9 sierpnia 2023 r.
 4. Forma konsultacji: zgłaszanie opinii lub uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia w formie:
  • korespondencji elektronicznej e-mail na adres transportpubliczny@powiat.pszczyna.pl;
  • pisemnie na adres Starostwo Powiatowe, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna;
  • osobiście w siedzibie Starostwa powiatowego, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna;
 5. Za prawidłowe przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Komunikacji.
 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr .../.../20 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/153/16 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pszczyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z póź. zm. ) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1343 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwala:

 1. Zmienić w uchwale Nr XIX/153/16 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Pszczyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pszczyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Załącznik Nr1 „Wykaz przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Pszczyńskiego”, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.
 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Uzasadnienie

W związku z wnioskiem mieszkańców Gminy Goczałkowice Zdrój dot. utworzenia dodatkowego przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 4113S, ul. oraz wnioskiem Sołtysa Jankowic o dokonanie zmiany w nazewnictwie przystanku w Jankowicach niezbędne jest zaktualizowanie wykazu przystanków komunikacyjnych, stanowiących załącznik nr 1 do przedmiotowej uchwały. Organizator publicznego transportu zbiorowego w wyniku zaistniałych zmian zobowiązany jest do aktualizacji wykazu przystanków komunikacyjnych, udostępnionych operatorom i przewoźnikom. Wobec powyższego w dotychczasowym wykazie dokonuje się zmian polegających na utworzeniu jednego nowego przystanku w Goczałkowicach-Zdroju oraz zmiany nazwy jednego przystanku w Jankowicach.

 1. Utworzenie nowego przystanku jednostronnego:
  • Goczałkowice Zdrój, Jeziorna Kapliczka - przystanek jednostronny (03)
 2. Zmienić nazwę przystanku w  Jankowicach:
  • Jankowice, Złote Łany/Przyśnicza na Jankowice, Złote Łany Grobla - przystanek jednostronny (10)

Załącznik nr 2 określający warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, nie ulega zmianie.

Projekt uchwały zostanie poddany konsultacjom społecznym w trybie zgodnym z Uchwałą Nr II/12/10 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 9 sierpnia 2023r. Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą w tym terminie opinie i uwagi do projektu uchwały drogą pocztową, elektroniczną lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Informacje o konsultacjach zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.pszczyna.pl otwiera się w nowym oknie, na stronie internetowej powiatu pszczyńskiego www.powiat.pszczyna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 - formularz zgłaszania uwag, format pliku: DOCX, rozmiar: 19.03 KB
Załącznik nr 2 - wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu pszczyńskiego, format pliku: DOCX, rozmiar: 53.62 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Komunikacja publiczna

  Odblaski na Dzień bez Samochodu

  22 września obchodzony jest Europejski Dzień bez Samochodu. W akcję promocji alternatywnych form przemieszczania się kolejny rok z rzędu włączył się Powiat Pszczyński.

 • Komunikacja publiczna

  Protokół z przebiegu przeprowadzonych konsultacji społecznych

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2022 Starosty Pszczyńskiego z dnia 4 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zmiany załącznika nr 1 „Wykazu Przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Pszczyńskiego” i ustanowieniu nowych przystanków autobusowych na terenie gmin Goczałkowice Zdrój oraz Pszczyna, zostały przeprowadzone w okresie od 1 do 9 sierpnia 2023 r. konsultacje społeczne.