Powiat pszczyński - podstrona

Organizacje pozarządowe

Protokół z konsultacji. Koncert w ramach XIX Festiwalu Muzyki Kameralnej „MUSICA DA CHIESA”

22 lutego 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pszczyńskie Towarzystwo Muzyczne „CON FUOCO” na realizację zadania publicznego powiatu pn. Koncert w ramach XIX Festiwalu Muzyki Kameralnej „MUSICA DA CHIESA” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.

Zgodnie z dostarczonym wnioskiem zadanie będzie polegało na zorganizowaniu koncertu religijnej muzyki kameralnej w ramach Festiwalu Muzyki Kameralnej „MUSICA DA CHIESA”. Wnioskowana kwota dotacji to 1000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla artystów. Całkowita wartość zadania to 2000,00 zł.

Zadanie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1327 z późn. zm.), tzn. zadanie ma charakter lokalny, wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł oraz okres realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni.

Na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2023 r. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uznał celowość realizacji zadania, dlatego złożona oferta w dniu 1 marca 2023 r. została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, na stronie internetowej powiatu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego. Każdy, w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do upublicznionej oferty.

W związku z faktem, iż 22 lutego do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła również oferta Fundacji Edukacja+Terapia na realizację zadania pn. Organizacja dobroczynnego przedstawienia teatralnego w trybie poza konkursowym tzw. małe granty, Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uznał celowość realizacji zadania, dlatego złożona oferta w dniu 1 marca 2023 r. także została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, na stronie internetowej powiatu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego.

Ze względu na fakt, że w budżecie Wydziału Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej na 2023 rok na realizację zadań w trybie małych grantów w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dostępne są środki w wysokości 1000,00 zł., Zarząd Powiatu Pszczyńskiego zadecydował o podpisaniu umowy ze Stowarzyszeniem Pszczyńskie Towarzystwo Muzyczne „CON FUOCO” na realizację zadania publicznego powiatu pn. Koncert w ramach XIX Festiwalu Muzyki Kameralnej „MUSICA DA CHIESA”.

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości

  • Organizacje pozarządowe

    Konkurs grantowy: 6 tys. zł dla organizacji

    Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym Śląskie NOWEFIO na rozwój instytucjonalny młodych organizacji pozarządowych. O dotacje w wysokości do 6 tys. zł mogą ubiegać się młode organizacje zarejestrowane na terenie województwa śląskiego.