Powiat pszczyński - podstrona

Konsultacje społeczne

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/396/22 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2023

Zarządzenie nr 11/2023 Starosty Pszczyńskiego z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/396/22 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2023

Na podstawie Uchwały NR II/12/10 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Zarządzam:

 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/396/22 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2023
 2. 1. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag dotyczących ww. projektu.
  2. Uzyskane opinie nie mają charakteru wiążącego.
 3. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji ustala się na okres od 6 marca 2023 r. do 15 marca 2023 r.
 4. Forma konsultacji: zgłaszanie opinii i uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia w formie:
  • korespondencji elektronicznej e-mail na adres: zdrowie@powiat.pszczyna.pl
  • pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna;
  • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna
 5. Za prawidłowe przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Kontroli i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kontroli i Zdrowia.
 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt Uchwały nr .... Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/396/22 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2023

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2301)
Rada Powiatu uchwala:

§ 1. Zmienić załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/396/22 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego na rok 2023, poprzez nadanie brzmienia jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Do pobrania:
Projekt uchwały Rday Powiatu, format pliku: PDF, rozmiar: 492.33 KB
Formularz zgłaszania uwag, format pliku: DOCX, rozmiar: 19.5 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Protokół z konsultacji społecznych

  Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.

 • Konsultacje społeczne

  Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”. Prosimy o nadsyłanie opinii i uwag w terminie od 2.01.2024 do 11.01.2024 r.