Powiat pszczyński - podstrona

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.

 1. Przedmiotem sprzedaży jest stanowiąca własność Skarbu Państwa, niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w obrębie ewidencyjnym 0004 Pawłowice, gmina Pawłowice, powiat pszczyński, woj. śląskie, składająca się z działek ewidencyjnych numer 1164/298 o powierzchni 0,0441 ha oraz 1720/298 o powierzchni 0,0080 ha, o łącznej powierzchni 0,0521 ha, objęta księgą wieczystą numer GL1J/00051162/5 Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju.
 2. Powyższa nieruchomość zlokalizowana jest pomiędzy ulicą Grzybową i drogą krajową numer 81, stanowi niezabudowany pas gruntu o szerokości ok. 5-9,5 m i długości ok. 65 m.
 3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego centrum sołectwa Pawłowice w gminie Pawłowice, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Pawłowice Nr IV/28/2011 z dnia 15 lutego 2011 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 73, poz. 1313 z dnia 31.03.2011 r., nieruchomość oznaczona działkami numer 1164/298 i 1720/298 znajduje się na terenie zabudowy usługowej (symbol planu „21U”).
 4. Cena wywoławcza działki wymienionej w punkcie 1 wynosi 96.125,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych).
 5. Obciążenia nieruchomości: brak.
 6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
 7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: dnia 8 marca 2023 r., godz. 11:00, Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, sala nr 45 (I piętro).
 8. Wysokość wadium, forma i miejsce jego wniesienia: wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) należy wnieść w pieniądzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 2 marca 2023 r. zostało zaksięgowane na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, nr 18 8448 0004 0006 1229 2033 0007, w Banku Spółdzielczym w Pszczynie, ul. Rynek 6, 43 200 Pszczyna.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 10. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:
  a. osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
  b. reprezentanci osoby prawnej - dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
  c. pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz w przypadku osoby prawnej - aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby.
 11. Skutek uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta Pszczyński może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, ponosi nabywca.

Warunki przetargu, a także wszelkie informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości, dostępne są w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie - tel. 32 449 2336.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej w Suszcu.

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kasztanowej w Woli.