Konsultacje społeczne

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie.

Zarządzenie nr 2/2023 Starosty Pszczyńskiego z dnia 9 stycznia 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie.

Na podstawie Uchwały nr II/12/10 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam:

 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie.
 2. 1. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag dotyczących ww. projektu.
  2. Uzyskane opinie nie mają charakteru wiążącego.
  3. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji ustala się na okres od 13 stycznia 2023 r. do 23 stycznia 2023 r.
 3. Forma konsultacji: zgłaszanie opinii i uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia w formie:
  • korespondencji elektronicznej e-mail na adres: zdrowie@powiat.pszczyna.pl
  • pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna;
  • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna
 4. Za prawidłowe przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Kontroli i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kontroli i Zdrowia.
 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt Uchwały nr .... Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 60 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn.zm.)
Rada Powiatu uchwala:

§ 1. Dokonać likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie, zwanego dalej Zakładem, z siedzibą w Pszczynie przy ul. Antesa 4a, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033008.

§ 2. Ustalić dzień otwarcia likwidacji Zakładu na pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3. Zakład zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych po trzech miesiącach od upływu terminu określonego w § 2.

§ 4. Dalsze udzielanie świadczeń likwidowanego Zakładu zapewni Szpital Joannitas w Pszczynie samorządowa spółka z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Antesa 11.

§ 5. 1. Składniki materialne i niematerialne Zakładu zostaną oddane w dzierżawę, najem, użyczenie lub zostaną sprzedane, w zakresie w jakim są niezbędne dla dalszej realizacji zadań, na rzecz spółki, o której mowa w § 4, zgodnie z odrębnymi przepisami i uchwałami Rady Powiatu Pszczyńskiego.
2. Pozostałe składniki mienia ruchomego Zakładu zostaną zbyte zgodnie z ogólnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6. Termin zakończenia likwidacji Zakładu ustala się na dzień 31 sierpnia 2023 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Do pobrania:
Projekt Uchwały Rady Powiatu, format pliku: PDF, rozmiar: 244.33 KB
Formularz zgłaszania uwag, format pliku: DOCX, rozmiar: 18.66 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości