Powiat pszczyński - podstrona

Organizacje pozarządowe

Protokół z konsultacji - „Ogniem rozświetlamy ten świat” - zorganizowanie pokazu ognia dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego

24 października 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Wisła Wielka na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Ogniem rozświetlamy ten świat” - zorganizowanie pokazu ognia dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.

Zgodnie z dostarczonym wnioskiem zadanie będzie polegało na zorganizowaniu pokazu ognia, włączeniu do projektu młodzieży poprzez przygotowanie własnego występu i przygotowaniu prac plastycznych na temat tego żywiołu. Zaangażowana zostanie również straż pożarna, która przeprowadzi prelekcje na temat używania ognia w dawnych domostwach oraz zachowania bezpieczeństwa. Wnioskowana kwota dotacji to 500 zł. Całkowita wartość zadania to 850,00 zł.

Zadanie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1327 z późn. zm.), tzn. zadanie ma charakter lokalny, wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł oraz okres realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni.

Na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2022 r. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uznał celowość realizacji zadania, dlatego złożona oferta w dniu 4 listopada 2022 r. została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, na stronie internetowej powiatu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego. Każdy, w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do upublicznionej oferty.

W związku z powyższym, zasadne jest podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Wisła Wielka na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Ogniem rozświetlamy ten świat” - zorganizowanie pokazu ognia dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego.

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości

  • Organizacje pozarządowe

    Świąteczne Forum Organizacji Pozarządowych

    Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie i Powiat Pszczyński zapraszają przedstawicieli NGO z naszego powiatu na Świąteczne Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 13 grudnia w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. Patronat nad wydarzeniem objęła starosta Barbara Bandoła.

  • Organizacje pozarządowe

    Konkurs grantowy: 6 tys. zł dla organizacji

    Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym Śląskie NOWEFIO na rozwój instytucjonalny młodych organizacji pozarządowych. O dotacje w wysokości do 6 tys. zł mogą ubiegać się młode organizacje zarejestrowane na terenie województwa śląskiego.