Powiat pszczyński - podstrona

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.

 1. Przedmiotem sprzedaży są stanowiące własność Skarbu Państwa, niezabudowane nieruchomości gruntowe, częściowo zadrzewione, porośnięte zielenią niską oraz wysoką, zlokalizowane w Rudołtowicach przy ulicy Witosa, obręb ewidencyjny Rudołtowice (km. 1), gmina Pszczyna, powiat pszczyński, województwo śląskie, dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą numer KA1P/00032256/9, oznaczone geodezyjnie jako działki ewidencyjne numer:
  • 495/28 o powierzchni 0,1017 ha;
  • 496/28 o powierzchni 0,1018 ha;
  • 498/28 o powierzchni 0,1040 ha;
  • 499/28 o powierzchni 0,0332 ha.

  Działki posiadają dostęp do uzbrojenia: wzdłuż ulicy Witosa oraz wzdłuż jej bocznicy przebiegają wodociąg, gaz i energia elektryczna.

 2. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego sołectwa Ćwiklice i Rudołtowice, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie nr V/26/15 z dnia 22 stycznia 2015 r., nieruchomości oznaczone działkami nr 495/28, 496/28, 498/28 i 499/28 położone są na terenie obszaru górniczego Czechowice II w jednostce planu oznaczonej symbolem: B4MNZ, B3KDD i B5KDW.
 3. Cena wywoławcza poszczególnych działek wymienionych w punkcie 1 wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w działce numer 499/28, stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową, wynosi:
  • 111.930,00 zł brutto (słownie: sto jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych);
  • 111.930,00 zł brutto (słownie: sto jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych);
  • 119.310,00 zł brutto (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy trzysta dziesięć złotych);
 4. Obciążenia nieruchomości: brak.
 5. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
 6. Pierwszy przetarg odbył się 01 września 2022 r. i dla działek numer: 495/28, 496/28, 498/28 zakończył się wynikiem negatywnym.
 7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: dnia 13 grudnia 2022 r., godz. 11:00, Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, sala nr 45 (I piętro).
 8. Wysokość wadium, forma i miejsce jego wniesienia: niżej wskazane wadium dla poszczególnych działek, wraz z udziałem wynoszącym 1/4 części w działce numer 499/28, należy wnieść w pieniądzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 7 grudnia 2022 r. zostało zaksięgowane na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, nr 18 8448 0004 0006 1229 2033 0007, w Banku Spółdzielczym w Pszczynie, ul. Rynek 6, 43 200 Pszczyna:
  • dla działki numer 495/28 o powierzchni 0,1017 ha wadium w kwocie: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych);
  • dla działki numer 496/28 o powierzchni 0,1018 ha wadium w kwocie: 5.500,00 (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych);
  • dla działki numer 498/28 o powierzchni 0,1040 ha wadium w kwocie: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych);
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 10. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:
  • osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
  • reprezentanci osoby prawnej - dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
  • pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz w przypadku osoby prawnej - aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby.
 11. Skutek uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta Pszczyński może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, ponosi nabywca.

Warunki przetargu, a także wszelkie informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości, dostępne są w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie - tel. 32 449 2336.

Plik do pobrania

mapa - Rudołtowice, format pliku: PDF, rozmiar: 332.41 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej w Suszcu.

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kasztanowej w Woli.