Organizacje pozarządowe

Protokół z konsultacji - „Epopeja Placowa s01e02”

13 września 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Loża Masorza na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Epopeja Placowa s01e02” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.

Zgodnie z dostarczonym wnioskiem zadanie będzie polegało na przygotowaniu filmowo-muzycznej opowieści w siedmiu odcinkach. Wnioskowana kwota dotacji to 1000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla aktorów. Całkowita wartość zadania to 2500,00 zł.

Zadanie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1327 z późn. zm.), tzn. zadanie ma charakter lokalny, wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł oraz okres realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni.

Na posiedzeniu w dniu 20 września 2022 r. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uznał celowość realizacji zadania, dlatego złożona oferta w dniu 21 września 2022 r. została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, na stronie internetowej powiatu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego. Każdy, w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do upublicznionej oferty.

W związku z powyższym, zasadne jest podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Loża Masorza na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Epopeja Placowa s01e02”.

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości