Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Wynik otwartego konkursu ofert

Uchwałą nr 961/218/22 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 września 2022 r. dokonano wyboru oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Pszczyńskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 i 2023 roku.

Wybrana została oferta Instytutu Terapii i Usług Społecznych Sp. z o.o. spółka non profit z siedzibą w Bielsku-Białej, na realizację zadania:

świadczenie usług społecznych dla uczestniczek i uczestników projektu pt.: „Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim. Edycja 2022” (numer projektu: RPSL.09.02.05-24-010H/20) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej:

IX. Włączenie społeczne, Działanie
9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych - konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Przyznano dotację na rok 2022 w wysokości: 130.548,00 zł oraz na rok 2023 w wysokości: 161.260,00 zł.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości