Powiat pszczyński - podstrona

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.

 1. Przedmiotem sprzedaży jest stanowiąca własność Skarbu Państwa, niezabudowana nieruchomość gruntowa, zlokalizowana w Pszczynie przy ulicy Szarych Szeregów, obręb ewidencyjny Pszczyna (km. 1), gmina Pszczyna, powiat pszczyński, województwo śląskie, oznaczona geodezyjnie jako działka ewidencyjna numer 3432/233 o powierzchni 0,0860 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą numer KA1P/00077964/2.
 2. Przedmiotowa działka jest częściowo zadrzewiona, porośnięta zielenią niską oraz wysoką, posiada bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej - ulicy Szarych Szeregów i posiada dostęp do uzbrojenia terenu: przebiegają przez nią woda i gaz, w sąsiedztwie przebiega także energia elektryczna. Ponadto północna część działki użytkowana jest jako dojazd do sąsiedniej nieruchomości.
 3. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Pszczyna - Etap II, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie nr XXI/216/16 z dnia 7 kwietnia 2016 r., nieruchomość oznaczona działką numer 3432/233 położona jest w jednostce planu oznaczonej symbolem I.6U (zabudowa usługowa) oraz I.13MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej).
 4. Cena wywoławcza działki wymienionej w punkcie 1 wynosi 119.000,00 zł brutto (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy złotych).
 5. Obciążenia nieruchomości: brak.
 6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
 7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: dnia 03 listopada 2022 r., godz. 11:00, Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, sala nr 45 (I piętro).
 8. Wysokość wadium, forma i miejsce jego wniesienia: wadium w kwocie 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) należy wnieść w pieniądzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 27 października 2022 r. zostało zaksięgowane na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, nr 18 8448 0004 0006 1229 2033 0007, w Banku Spółdzielczym w Pszczynie, ul. Rynek 6, 43 200 Pszczyna.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 10. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:
  1. osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
  2. reprezentanci osoby prawnej - dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
  3. pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz w przypadku osoby prawnej - aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby.
 11. Skutek uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta Pszczyński może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, ponosi nabywca. Warunki przetargu, a także wszelkie informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości, dostępne są w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie - tel. 32 449 2336.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

  Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.

 • Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

  Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.

 • Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

  Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1899 z późn. zm.) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.